Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Slováckého muzea v Uherském Hradišti

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky upravují vztahy a vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi prodejcem a zákazníkem internetového obchodu Slováckého muzea na jeho internetových stránkách https://www.slovackemuzeum.cz/e-shop/.

Označení prodávajícího:
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Smetanovy sady 179
686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00092126
DIČ: CZ00092126

Kontaktní údaje:
Pokladna:
tel.: +420 572 551 370

Ediční oddělení:
tel.: +420 572 551 370
e-mail: jana.reznickova@slovackemuzeum.cz

Adresa pro doručování:
Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, p. o., Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště

Bankovní spojení:
Komerční banka, a. s., pobočka Uherské Hradiště, č. ú. 2030721/0100
www.slovackemuzeum.cz

2. Název a hlavní charakteristiky prodávaného zboží

Název zboží a jeho hlavní charakteristiky jsou uvedeny na stránkách u jednotlivých produktů.

3. Objednávka

Objednávku může kupující vytvořit přímo v internetovém obchodě nebo e-mailem. Kupující musí vyplnit povinné údaje v objednávce, jinak je objednávka neúplná a nemůže být akceptována. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky akceptuje kupující rovněž výši ceny zboží včetně nákladů na přepravu a balné, zvolený způsob dopravy, platební podmínky.

Všechny ceny v e-shopu Slováckého muzea jsou uvedeny včetně DPH.

4. Dodací podmínky

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit kupní cenu, včetně nákladů na přepravu a balné. S konečnou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením. Konečný daňový doklad je součástí dodávky objednaného zboží a slouží současně jako dodací list.

Místem dodání zboží je adresa doručení uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři nebo kontaktní adresa při osobním předání.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím a úplným zaplacením kupní ceny.

Cena
Cenou zboží se rozumí cena uvedená v e-shopu a je platná do vydání nových ceníků (v nabídce je vždy uvedena cena zboží s DPH) + cena za poštovné dle platných ceníků České pošty.

Způsoby dodání
Prostřednictvím České pošty, a. s.:

  • dobírkou (kupující uhradí částku za zboží při převzetí balíku na poště nebo poštovnímu doručovateli)
  • převodem na bankovní účet (pouze IČO)

Osobní odběr v sídle Slováckého muzea:

  • muzejní prodejna, Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika. Další náklady nebudou účtovány.

Prodávající si vyhrazuje právo určit, popř. změnit způsob přepravy, a to s ohledem na objem, hmotnost dodávky a bezpečnost dopravy. Tato skutečnost nemá však vliv na výši nákladů na přepravu a balné.

5. Odstoupení od smlouvy kupujícím

Od uzavřené smlouvy lze odstoupit za podmínek stanovených Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zákazník má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Chce-li tak zákazník učinit, musí e-mailem nebo telefonicky prodávajícího o odstoupení informovat a vrátit zboží nepoškozené a s kompletním obsahem na kontaktní adresu zpět v uvedené lhůtě. Náklady na přepravu a zabalení zboží hradí kupující. Nebude-li oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno prodávajícímu do 14 dnů od převzetí zboží, nelze na odstoupení brát zřetel a zásilka nebude prodávajícím převzata. Kupujícímu vzniká nárok na vrácení částky za toto zboží do 30 dnů od odstoupení.

6. Odstoupení od smlouvy prodávajícím

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu, vzniká na základě potvrzení objednávky odeslané bezprostředně po doručení objednávky na Váš e-mail. Prodávajícím potvrzená objednávka je považována za závaznou pro obě strany.

Provozovatel internetového obchodu si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku nebo její část v případě:

  • zboží je již vyprodáno,
  • výrazným způsobem se změnila cena zboží,
  • není možné se zkontaktovat s kupujícím (chybně uvedené telefonní číslo, e-mail, adresa),
  • pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

O stornu objednávky bude kupující informován emailovou zprávou.

7. Expedice objednaného zboží

Expedice zásilek v rámci ČR:
Není-li stanoveno jinak, bude zboží odesláno na adresu uvedenou v objednávce nejpozději do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky, v případě osobního odběru je zboží rezervováno po dobu 10 dnů ode dne uzavření smlouvy. Není-li stanoveno jinak, úhradu za zboží je možné provést pouze v českých korunách.

Osobní odběr v sídle Slováckého muzea:
muzejní prodejna, Slovácké muzeum, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště, Česká republika.

Objednávky ze zahraničí:
Objednávky ze zahraničí budou řešeny individuálně mimo elektronický obchod.

8. Převzetí dodávky

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci nebo zástupci prodávajícího. Kupující je povinen zahájit u dopravce reklamační řízení a kopie zápisu bez zbytečného odkladu zaslat prodávajícímu, jinak nemůže být na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky brán zřetel. V případě shledání porušení či poškození obalu doporučujeme kupujícímu zásilku odmítnout.

Pokud kupující zjistí jakýkoliv rozdíl mezi údaji na faktuře a skutečně dodaným zbožím (například v druhu nebo množství), anebo pokud s dodávkou neobdrží správně vyplněnou fakturu, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží, uplatnit vadu u prodávajícího.

9. Reklamace

Reklamaci zboží proveďte e-mailem či písemně.

Reklamované zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) nebo osobně po předchozí tel. domluvě na naši adresu (Slovácké muzeum v Uh. Hradišti, Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště). Do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu a doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě. Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží prodávajícím.

V případě neoprávněné reklamace prodávající reklamaci odmítne a zboží vrátí kupujícímu na jeho náklady.

10. Ochrana osobních údajů

Údaje poskytnuté prodávajícím (např. jméno, adresa, telefon, e-mail, IČ, DIČ apod.), které jsou součástí objednávky nebo které byly sděleny během objednávání zboží kupujícím, jsou považovány za důvěrné informace a jsou chráněny proti zneužití. Tyto údaje o kupujících nebudou sdělovány třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na zpracování objednávky (dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu.

Veškeré Vaše osobní údaje pokládáme za důvěrné a zavazujeme se neposkytnout je žádné třetí osobě v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zprovoznění internetového obchodu Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Prodejce si vyhrazuje právo na změnu obchodních podmínek bez předchozího upozornění.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

V Uherském Hradišti dne 29. 4. 2019

PhDr. Ivo Frolec
Ředitel Slováckého muzea