Zpracování osobních údajů

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, 686 01, IČO: 00092126 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je podpora kulturních, společenských, vědeckých, osvětových a vzdělávacích potřeb veřejnosti.

Muzeum zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, svou platností ruší směrnici 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a návaznou legislativou České republiky zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

V rámci zajišťování svých činností provádí Slovácké muzeum, které je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. vedení evidence kontaktních údajů pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy a zasílání informací a aktualit,
 2. vedení evidence sbírkových předmětů apod.,
 3. vedení evidence badatelů,
 4. zajišťování smluvních vztahů,
 5. vedení účetní a personální agendy,
 6. ochrana majetku a osob (kamerový systém se záznamem),
 7. pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je pode čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není Slováckému muzeu uloženo zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů ve Slováckém muzeu nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
  1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  2. subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané ve Slováckém muzeu jsou nepřesné),
  4. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste Slováckému muzeu poskytl/poskytla,
  7. podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 7. Svá práva vůči příspěvkové organizaci uplatňujte cestou referenta pro ochranu osobních údajů.
 8. Referent pro ochranu osobních údajů:
  Mgr. Zdeněk Novák
  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace
  Smetanovy sady 179, Uherské Hradiště, 686 01
  telefon: +420 543 214 714
  e-mail: poverenec.oou@i3c.cz

Kamerový systém se záznamem

Vstupy, expozice, výstavní a vybrané prostory budov muzea jsou z důvodu ochrany majetku, sbírek a bezpečnosti osob monitorovány kamerovým systémem.

Vstupy do budov, kde jsou prostory monitorované kamerovým systémem jsou zřetelně označeny nálepkou s piktogramem kamery a popisem.

Vstupem návštěvníci berou na vědomí, že jejich pohyb může být monitorován.

Web muzea

Webová prezentace muzea používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Služba Google Analytics používá souborů cookie. Cookie umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě. Muzeum používá tento monitoring pro statistiku přístupů. Tyto informace nejsou předávány třetí straně. Používání souborů cookies můžete však odmítnout volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči.