Povinně zveřejňované informace

1. Název
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace vykonává činnosti a plní funkci muzea ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávání, shromažďování, trvalého uchovávání, evidence a odborného zpracovávání sbírek muzejní povahy, umožňuje jejich veřejné užívání, zkoumá prostředí, z něhož jsou sbírkové předměty získávány a poskytuje služby výchovné a vzdělávací pro studijní i vědecké účely.

3. Organizační struktura
Ředitel
├ Oddělení archeologické
├ Oddělení etnografické
├ Oddělení výtvarného umění a historické
├ Oddělení konzervátorské a restaurátorské
├ Oddělení ekonomicko-provozní
├ Oddělení propagace a dokumentace
├ Odborná knihovna
└ BOZP a PO

4. Kontaktní spojení
Kontakty

4.1. Kontaktní poštovní adresa
Smetanovy sady 179
686 01 Uherské Hradiště

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Smetanovy sady 179
686 01 Uherské Hradiště

4.3. Úřední hodiny
Pondělí–Pátek 7.00–11.00 a 12.00–15.30

4.4. Telefonní čísla
+420 572 556 556, +420 572 551 370

4.5. Adresa internetových stránek
https://www.slovackemuzeum.cz

4.6. Adresa podatelny
Smetanovy sady 179
686 01 Uherské Hradiště

4.7. Elektronická adresa podatelny
podatelna@slovackemuzeum.cz

4.8. Datová schránka
akuk7si

5. Případné platby lze poukázat
KB 2030721/0100

6. IČO
00092126

7. Plátce daně z přidané hodnoty
CZ00092126

8. Dokumenty

8.1. Seznamy hlavních dokumentů

8.2. Rozpočet
Rozpočty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů
Informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhláška, a to vyhláška č. 66/1988 Sb.
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

11.2. Vydané právní předpisy
Nebyly vydány žádné právní předpisy.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

13.2. Výhradní licence

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
Výroční zprávy