Ochrana oznamovatelů

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavedlo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaný právní předpis vztahuje. Současně s tím je určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury naší organizace.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Ing. Igor Prosecký (kontaktní údaje jsou uvedeny níže)

Svá oznámení můžete podat těmito způsoby:

 • telefonicky na číslo +420 544 520 022
  Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 8.00–16.00 hodin.
  Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.

 • e-mailem na adresu: oznamovatel@i3c.cz

 • písemně na adresu: Ing. Igor Prosecký, I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno
  Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“.

 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou

 • on-line prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému

Kategorie osob, jimž je náš oznamovací systém určen

V rámci vnitřního oznamovacího systému přijímáme oznámení od níže uvedených kategorií osob:

 • zaměstnanci naší organizace, včetně osob vykonávajících práci na základě dohody o práci konané mimo pracovní poměr (DPP, DPČ),

 • uchazeči o zaměstnání v naší organizaci, bez ohledu na výsledek výběrového řízení,

 • osoby provádějící v naší organizaci nebo jejím jménem dobrovolnickou činnost,

 • osoby vykonávající v naší organizaci odbornou praxi nebo stáž.

Další osoby jsou s využitím § 9 odst. 2 písm. a) zákona č. 171/2023 Sb., z přijímání oznámení prostřednictvím našeho vnitřního oznamovacího systému vyloučeny.

Oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti

V případě, že se rozhodnete své oznámení řešit mimo námi zřízený vnitřní oznamovací systém, lze jej podat prostřednictvím oznamovacího systému spravovaného Ministerstvem spravedlnosti ČR.