Velehradská třída čp. 246, Uherské Hradiště, 2012

V polovině měsíce července v roce 2012 proběhl záchranný archeologický výzkum při stavebních zemních pracích při stavbě „Charitní centrum Sv. Ludmily“. Stavba byla realizována v centru města Uherské Hradiště, na ulici Velehradská třída čp. 246 na stavební parcele č. 209/2. Zkoumaná plocha se nachází těsně za hranicí MPZ Uherské Hradiště ve dvorním traktu domu, na břehu řeky Moravy.

Při kopání základové spáry došlo k částečnému porušení vrstvy kamení. Dle ikonografických pramenů se jednalo o část barokního opevňovacího systému z poloviny 17. až poloviny 18. století. Kolmo na základovou spáru byla tedy následně vytyčena sonda o rozměrech 1,2×3 m. Podařilo se odkrýt svrchní část kamenné hradby, tvořené masivními a částečně opracovanými pískovcovými bloky s vnější cihlovou plentou, která svou šířkou a směrem přesně kopírovala linii výkopu základové spáry. Šířka kamenné konstrukce byla 0,8 cm, vnější čelo tvořila cihlová plenta o šířce 0,35 m. Výkop byl veden do hloubky 2 m, od svrchní části zdiva, v jednolité navážkové vrstvě, až u dna výkopu byla rozpoznatelná černá písčitá vrstva, záplavového charakteru. Sonda svojí hloubkou nedosáhl samotného základu hradby.

K barokní hradbě se z vnější strany připojovaly další konstrukční struktury, jednak to byl kamenný „schod“, stejného charakteru zdiva jako hradba, a potom cihlová valená klenba. Schodovité odsazení zdiva bylo zachyceno v hloubce 1,1 m, šířka odkryté části byla 0,35 m, délka 0,6 m, zdivo pokračovalo dále do profilu i do dna výkopu. Svrchní část valené cihlové klenby byla zachycena v hloubce v hloubce 1,9 m a pokračovala dále pod hradbu i pod sousední profily. Jednalo se o pozůstatek kanalizačního systému, vnitřní prostor byl z velké části zasypán, těsně pod nejvyšším bodem byl však dutý prostor, který pokračoval dále minimálně ve vzdálenosti 1 m v obou směrech, tj. směrem do města i ven za hradby.