Přednáška seznámí mimo jiné i s výzkumem unikátního pohřebiště objeveného v Ostrožské Lhotě (14. 2. 2024)

Svět šlechtických rodů spravujících tvrz v Hluku v dobách vrcholného středověku a raného novověku, ale také kostrové pohřebiště z doby prvních zemědělců objevené v Ostrožské Lhotě. Všude tam se můžou aspoň zprostředkovaně podívat návštěvníci přednášky s názvem Záchranná sezóna 2023 – Nové archeologické objevy na Slovácku. Ta je realizovaná ve spolupráci Muzejního spolku a Slováckého muzea v Uherském Hradišti a uskuteční se ve čtvrtek 22. února v 17 hodin v Přednáškovém centru v Uherském Hradišti na Štefánikově ulici. Archeolog Slováckého muzea Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař během ní návštěvníky blíže seznámí s výzkumy provedenými v uplynulé sezóně.

„Posluchači se dozví o průběhu a předběžných výsledcích dvou archeologických výzkumů, které v terénu proběhly v těsné časové návaznosti na sebe, v malé vzdálenosti od sebe (na katastrech sousedních obcí), přesto však archeologové při přesunu z jedné lokality na druhou pomyslně přeskočili v čase o téměř sedm tisíc let. Ano, o tolik jsou od sebe datačně vzdálené nálezy z tvrze Hluk a nálezy z pravěkého pohřebiště v Ostrožské Lhotě. Díky bohaté fotodokumentaci obou záchranných výzkumů proniknou návštěvníci do zákulisí samotné archeologické práce v terénu a prohlédnou si také movité archeologické nálezy z obou zkoumaných lokalit. Budou tak poprvé obeznámeni s čerstvými výsledky dokončených laboratorních analýz odebraných vzorků, které zasazují zkoumané nálezy z obou lokalit do přesnějšího datačního rámce,“ uvádí Zdeněk Kuchař.

Návštěvníci se také „podívají“ pod povrch rozebrané dlažby nádvoří tvrze v Hluku, ale také na dno zasypaného vodního příkopu. Ten v minulosti chránil tvrz před útočníky. Dozví se informace o stavebním vývoji památky a získají náhled na životní styl jejích obyvatel. V druhé části přednášky se návštěvníci pomyslně přesunou v prostoru i čase na pravěké pohřebiště lidu kultury s lineární keramikou žijících v našem regionu v mladší době kamenné, kteří byli pohřbeni na území dnešní Ostrožské Lhoty.

„Za nejvýznamnější objev letošní sezóny na Uherskohradišťsku lze bez nadsázky označit právě pohřebiště v Ostrožské Lhotě, a to díky jeho jedinečnosti co do rozsahu odkryté archeologické situace, ale především pro neobvyklost samotných pohřbů, které nelze označit za běžné či typické. Díky výjimečné zachovalosti i více než sedm tisíc let starých kosterních pozůstatků, která umožnuje provedení moderních analýz, bude možné tyto nálezy porovnat s podobnými pohřebišti v jiných regionech a zasadit zjištěné výsledky do širšího nadregionálního kontextu našich znalostí o náboženských představách a pohřebních praktikách pravěkého obyvatelstva střední Evropy,“ doplňuje Kuchař. Vstup na přednášku je bezplatný.

Bližší informace:
Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea v Uherském Hradišti
mobil: +420 732 745 848
e-mail: zdenek.kuchar@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum