Detektoring – fenomén mezi spolupracujícími hledači i vykradači historie a cenných souvislostí se představí na nové výstavě Slováckého muzea (2. 11. 2023)

Záliba hojně rozšířená, ne vždy archeology vítaná – hledání kovových artefaktů pomocí detektorů kovů. Amatérští hledači se skutečnou touhou o záchranu hmotného dědictví minulosti i nadšenci zajímající se o život našich předků – oběma těmto skupinám je určena výstava Archeologie a detektory kovů, která vydá poklady skryté pod nánosy staletí ve čtvrtek 9. listopadu v 17 hodin v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti. Návštěvníci, kteří se budou chtít v jednu chvíli ocitnout v lese, konzervační laboratoři i v pracovně dokumentátora, tak mohou učinit do neděle 28. ledna 2024.

V posledních dvou desetiletích vzrostlo množství osob, které se na amatérské úrovni věnují vyhledávání archeologických artefaktů pomocí dnes již na trhu zcela dostupných detektorů kovů. Tato skutečnost však nezůstává stranou zájmu pracovníkům odborných archeologických institucí napříč celou Českou republikou. S tímto jevem se téměř dennodenně setkává rovněž archeologický tým Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Archeolog Zdeněk Kuchař, spoluautor výstavy, dodává: „Tento vývoj je nutné brát na vědomí a neopomíjet tuto neodvratitelnou skutečnost a v dnešní době je nezbytné naučit se s nastalou situací efektivně pracovat. Archeologové, jakožto zástupci státních či krajských institucí, jsou pak v první linii, která se dostává do kontaktu s poctivými i nepoctivými hledači. Uherskohradišťsko v tomto ohledu není výjimkou. Pracovníci našeho archeologického oddělení se problematikou hledačů s detektory kovů aktivně zabývají stejně jako jejich kolegové z jiných regionů, a to jak po stránce navazování spolupráce, tak při mapování aktivit hledačů pohybujících se za hranou platné legislativy.“

Ponechme stranou nezákonnou stránku problematiky hledání artefaktů pomocí detektorů kovů a podívejme se blíže na světlejší tvář fenoménu, kterým se v dnešní době tzv. „detektoring“ bezesporu stal. Tím jsou právě spolupracující hledači, které nám přibližuje archeolog Zdeněk Kuchař: „Mezi amatérskými hledači, kteří se pohybují v prostoru územní působnosti archeologického oddělení Slováckého muzea, se v posledních letech vykrystalizovala skupina těch, kteří jsou skutečnými zájemci o poznání minulosti svého regionu a o záchranu hmotného dědictví. Tito hledači se pak na dobrovolnické úrovni účastní organizovaných prospekcí pořádaných Slováckým muzeem na vybraných ohrožených lokalitách, odevzdávají však i své náhodné nálezy, a to vždy s velkým zájmem o poznání podstaty samotných nalezených předmětů i charakteru jednotlivých období, ze kterých tyto artefakty pocházejí. Tito kooperující hledači se také zajímají o metodiku terénní dokumentace nálezů, tedy jakým způsobem je nutné zaznamenávat nálezové okolnosti jednotlivých vyzvedávaných předmětů a jaké výsledky mohou přinést prospekce, při kterých se právě na záznam nálezových okolností důsledně dbá. Právě díky úspěšně navázané spolupráci archeologů našeho muzea s těmito poctivými hledači bylo nyní možné připravit výstavu, která se komplexně věnuje problematice práce s kovovými artefakty v archeologii. Smyslem výstavy je poukázat na možnosti spolupráce amatérských hledačů s archeologickým oddělením Slováckého muzea, představit výsledky organizovaných odborně vedených prospekcí, prezentovat jednotlivé druhy a typy kovových artefaktů pocházejících z různých období pravěku, středověku, ale i novověku.“

Výstava návštěvníkům nabízí nově objevené, dosud nepublikované a veřejnosti nepředstavené depoty, tedy záměrně do země uložené soubory, v tomto případě kovových předmětů. Příchozí si mohou prohlédnout nalezené kovové artefakty uspořádané do vitrín chronologicky od nejstaršího období kovového pravěku, kterým byla doba měděná, přes dobu bronzovou, dobu železnou a na ni navazující dobu římskou až po soubory předmětů pocházejících z raného a vrcholného středověku. Svůj prostor na výstavě dostaly i nálezy pocházející z mnohdy přehlíženého období novověku. Mnohá témata novověkých dějin lze totiž zkoumat nejenom na základě množství dochovaných písemných pramenů, ale také je možné poznatky o tomto období doplňovat o výsledky výzkumů získané použitím moderních metod archeologického výzkumu. Jakým způsobem ovlivňoval vývoj metalurgie lidskou společnost na našem území v jednotlivých obdobích více či méně vzdálené minulosti a jaké kovové artefakty jsou pro každé období typické, se návštěvník dozvídá z informačních panelů, které se vážou k předmětům vystaveným v jednotlivých vitrínách.

„Celou výstavu vizuálně zatraktivňují dioramata, která mapují cestu artefaktu od okamžiku jeho nalezení v terénu přes jeho odborné ošetření a konzervaci v konzervační a restaurátorské dílně, určení, zařazení, dokumentaci a zaevidování jakožto sbírkového předmětu. Takovýto předmět může pak nadále po uložení do depozitáře sloužit jako studijní materiál pro odborníky i širokou veřejnost či se stává atraktivním exponátem v muzeích,“ upřesňuje Ondřej Mour, vedoucí konzervačního a restaurátorského oddělení Slováckého muzea a taktéž spoluautor výstavy.

Výstavu doplní také komentované prohlídky, dětem tento svět přiblíží program Zvídálkové, vzhůru do muzea!, který je plánován na neděli 21. ledna 2024.

Bližší informace:
Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea v Uherském Hradišti
mobil: +420 732 745 848
e-mail: zdenek.kuchar@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum