Hlucká tvrz vydala další nečekané nálezy (4. 5. 2023)

Zastupitelstvo města Hluk se usneslo na uskutečnění kompletní revitalizace své nejstarší památky a zároveň symbolu svého města – středověké tvrze, která se nachází v jeho centru. Archeologický výzkum na tvrzi, jejíž stáří je více než 700 let, probíhá již druhý měsíc pod vedením archeologického týmu Slováckého muzea v Uherském Hradišti.

„V první fázi se při výkopech na nádvoří podařilo odkrýt cihlovou klenbu raně novověké kanalizace pod renesančním křídlem objektu. Mimo to se podařilo odhalit také souvrství středověkých, raně novověkých a recentních navážek a vyrovnávek, které obsahovaly archeologické nálezy ve formě střepů keramických nádob, zvířecích kostí a kovových výrobků. Pod těmito vrstvami se nacházelo další starší souvrství představující splachy, které sporadicky obsahovaly střepy pravěkých keramických nádob a pravěkou štípanou industrii,“ upozorňuje Zdeněk Kuchař, archeolog Slováckého muzea. Právě archeologové uherskohradišťského muzea pečlivě dokumentují každý terénní zásah na nádvoří tvrze, v interiérech i vnějších prostorách.

V současné fázi probíhá výzkum v exteriéru tvrze na její jižní straně. Ve výkopech pro osazení retenční nádrže a instalaci dalších prvků pro připojení na inženýrské sítě se podařilo obnažit a zdokumentovat úsek původního vodního příkopu, který sloužil jako obranný prvek tvrze v období vrcholného středověku. Ve výkopu se podařilo zachytit dvě linie otesaných dřevěných kůlů, které můžeme spojovat se snahou o zpevnění břehu koryta tohoto příkopu. Celkově výzkum vydal 12 dřevěných kůlů, které se podařilo vyzvednout, následně byly pečlivě zabaleny a neprodleně transportovány na konzervační oddělení Slováckého muzea, kde byly zahájeny kroky k jejich zakonzervování. Ze všech kůlů budou odebrány rovněž vzorky pro datační analýzu za pomoci dendrochronologie.

Poté, co původní vodní příkop přestal v období raného novověku splňovat účel obranného prvku, byl postupně zasypáván. O tom svědčí zásypové vrstvy obsahující archeologický materiál, který je možné datovat do období vrcholného středověku a raného novověku. Vrstvy odkryté v zasypaném příkopu obsahovaly velké množství střepů keramických nádob, zvířecích kostí a drobných železných předmětů, mezi kterými dominují železné hřeby. Dále se podařilo z příkopu vyzvednout například železnou sekeru a odlomenou rukojeť tesáku.

Zdeněk Kuchař představuje ještě další pozoruhodnost pojící se k příkopu: „Zajímavý stavební prvek odkrytý v prostoru zasypaného vodního příkopu představuje poměrně masivní zeď vystavěná z pískovcových bloků, skládaných na maltu a místy proložená cihlami. Její interpretace je zatím otázkou, ale lze uvažovat o možnosti, že mohla představovat součást dnes již zaniklé novověké mostní konstrukce.“

Závěry výzkumu, na kterých archeologové v současnosti pracují, doplní povědomí o doposud známé stavební historii tvrze, ale také o každodenním životě jejích obyvatel. Tento archeologický výzkum přispěje k lepšímu pochopení historie a vývoje tvrze v Hluku, což může pomoci při její další rekonstrukci a prezentaci veřejnosti.

Bližší informace:
Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař, archeolog
mobil: +420 732 745 848
e-mail: zdenek.kuchar@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum