Výstavba domů v Polešovicích přinesla nečekané nálezy z dob Římanů (9. 12. 2022)

Polní trať Díly, jak se už po generace nazývá oblast v Polešovicích, přinesla nález nečekaných archeologických situací. Před více jak deseti lety zde bylo započato s první etapou stavby rodinných domů. Druhá etapa výstavby, které se archeologové Slováckého muzea v Uherském Hradišti zúčastnili letos, odkryla tajemství daleké historie.

Návrší nad Polešovicemi nesoucí název „Díly“ se v letošním roce stalo prostorem pro vybudování nové obytné zóny, která navázala na výstavbu v předchozích letech. Již při terénních pracích prováděných při zahájení stavby silniční sítě zde došlo k zachycení archeologických situací. Další objevy na sebe nenechaly dlouho čekat. Při hloubení základových pasů pro výstavbu několika budoucích rodinných domů došlo v podzimních měsících tohoto roku k odkrytí dalších nálezů. Archeologům Slováckého muzea se podařilo rozlišit několik objektů datovaných do mladší až pozdní doby římské. „V tomto období se zde usadilo germánské obyvatelstvo. Jejich pobyt je zde doložen od 2. poloviny 3. století až do 4. století n. l.“, upozorňuje Dana Menoušková, archeoložka Slováckého muzea, a navazuje na svá slova: „Dochovaly se po nich zahloubené objekty s popelovitou výplní, jeden i s pozůstatkem pece, jejíž výplň obsahovala kromě destrukce původní hliněné kopule také střepy rozbitých keramických nádob, omazy dřevohliněných staveb, skelnou a železitou strusku, zvířecí kosti, dále nástroj vyrobený z odřezaného jeleního parohu určený nejspíše ke kopání nebo provrtané kamenné závaží rybářské sítě. Na jedné z parcel byl výkopem zachycen také zahloubený objekt datovaný do mnohem staršího období. Podle vyzvednutých střepů keramických nádob jej lze přiřadit k lengyelské kultuře. Její příslušníci na našem území pobývali ve 2. polovině 5. tisíciletí před naším letopočtem, tedy před více než šesti tisíci lety. Lidé této kultury zdobili svou keramiku typickými půlkulovitými pupky. Takováto výzdoba se objevila i na jednom z vyzvednutých střepů.“

Na slova své kolegyně navazuje archeolog Zdeněk Kuchař: „Lokalita „Díly“ byla dosud z hlediska archeologických nálezů známá pouze díky pohřebišti kultury popelnicových polí z mladší až pozdní doby bronzové (1 300 až 750 let před naším letopočtem), germánské osídlení bylo v této poloze zaznamenáno poprvé až v letošním roce.“

Výstavba nových rodinných domů zde stále pokračuje, archeologové proto očekávají další zajímavé nálezy.

Bližší informace: Mgr. Dana Menoušková, archeoložka
mobil: +420 734 282 556, e-mail: dana.menouskova@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum

Bližší informace: Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař, archeolog
mobil: +420 732 745 848, e-mail: zdenek.kuchar@slovackemuzeum.cz
www.slovackemuzeum.cz, www.facebook.com/slovackemuzeum