Silnice II/495, Uherský Ostroh – Hluk, 2014–2015

V souvislosti s opravou silnice II/495 Uherský Ostroh – Hluk proběhl v letech 2014 a 2015 v okolí rekonstruované vozovky archeologický dohled a následný záchranný archeologický výzkum. Ten proběhl ve třech etapách. Zatímco první dvě etapy odhalily pouze několik novověkých objektů, ve třetím úseku ohraničeném křižovatkou na Ostrožskou Novou Ves (u areálu ZD) a odbočkou do Ostrožské Lhoty se podařilo odkrýt část neolitického sídliště.

Z geografického hlediska je dotčená poloha situována na mírném, jihovýchodním sprašovém svahu v nadmořské výšce od 219 do 228 m. Od potoka Okluky, který protéká jižně od lokality, je vzdálena zhruba 650 m. Po obou stranách tělesa vozovky, tedy v polní trati „Prostřední“ i „Nadlání“ byla detekována mocná kulturní vrstva, pod níž se vyrýsovalo 74 zahloubených objektů reprezentovaných převážně menšími sídlištními a sloupovými jámami. Objevilo se však i několik rozměrnějších hliníků. Některé objekty byly zkoumány pouze částečně, jelikož pokračovaly pod těleso vozovky, které nebylo stavbou dotčeno.

Záchranný archeologický výzkum zachytil početný soubor keramiky, mazanice (z nichž některé kusy obsahují otisky konstrukčních prvků) a ostatní kamenné industrie, převážně v podobě zlomků ručních mlýnků. Pouze sporadicky byly zastoupeny zvířecí kosti a štípaná kamenná industrie. Na základě charakteru a výzdoby keramického materiálu může být sídliště datováno do mladšího stupně kultury s lineární keramikou. V případě některých objektů bylo možné i jemnější chronologické zařazení do fáze IIb, přičemž několik z nich obsahovalo také keramiku s výzdobnými prvky charakteristickými pro želiezovskou skupinu.