Prostřední a Mlýnská, Uherské Hradiště, 2022

Od 7. dubna do 4. května roku 2022 proběhl v centru Uherského Hradiště menší archeologický výzkum v souběhu s rekonstrukcí dlažby v ulicích Prostřední a Mlýnská. Výzkumu předcházela geofyzikální prospekce, díky které bylo v prostoru zmíněných ulic detekováno několik větších či menších anomálií, z nich čtyři nesly potenciál historických stavebních konstrukcí či dutých prostor. Z důvodu velkého množství inženýrských sítí nacházejících se pod dlažbou dotčených ulic se podařilo zrealizovat pouze dvě menší archeologické sondy.
První z těchto sondážních výkopů byl umístěn v ulici Mlýnská v prostoru mezi domy čp. 133 a 134. Podařilo se zde odkrýt fragment cihlových základů dosud neznámé novověké stavby, která v době své existence výrazně omezovala průchodnost Mlýnskou ulicí.

Umístění druhé sondy před domem čp. 146 v místě, kde Prostřední ulice ústí do Masarykova náměstí, se projevilo jako úspěšné. Díky odskočení zástavby se před domy čp. 146 a 147 nachází prostor bez přítomnosti inženýrských sítí, ve kterém se podařilo sondu zrealizovat. Přes poměrně malý soubor movitých nálezů, které se nacházely v jednotlivých archeologických vrstvách, přinesla tato sonda důležité informace o minulosti města. Při jejím kopání jsme postupovali doslova proti proudu času. Postupně jsme odkrývali vrstvy představující jednotlivá období historie města. Podařilo se nám doložit barokní dlažbu ze 17. století, několik velkých záplav, základy gotických domů, požár města, ale také osídlení místa v období Velké Moravy. Z movitých artefaktů vyzvednutých z jednotlivých vrstev této sondy můžeme uvést drobné střepy keramických nádob, kosti hospodářských zvířat, fragment vrcholně středověkého železného nože a železný nástroj na odstraňování kůry z kmenů stromů nalezený ve vrstvě datované do období Velkomoravské říše.

Archeologické výzkumy v centru Uherského Hradiště nesou výjimečný potenciál dochování předmětů z organických materiálů. Díky trvale podmáčené půdě původního ostrova, na kterém se centrum města rozkládá, tak můžeme ze středověkých vrstev vyzvedávat předměty ze dřeva, kůže či textilu, tedy materiálů, které se v půdě běžně do současnosti nedochovávají. Při současném výzkumu se nám tak podařilo vyzvednout velké množství dřevěného tesařského odpadu pocházející z doby založení a budování vrcholně středověkého města, dále fragment dna dřevěné nádoby nebo opracované dřevěné topůrko pocházející taktéž z doby založení města.

Otázku přesnější datace velkomoravského osídlení se pokusíme zodpovědět díky radiokarbonové analýze odebraných vzorků dřevěného uhlí.

Silně podmáčený terén pod centrem města však pro nás nepřináší jenom výhody a příležitosti. Další sondu, jejímž cílem měla být dokumentace nánosů v korytě zaniklého ramene řeky Moravy, které neslo lidový název Rechla, se nám z důvodu vysoké hladiny spodní vody v Mlýnské ulici zrealizovat nepodařilo. Taktéž nebyla realizována sonda původně plánovaná v těsné blízkosti věže Staré radnice. Tento prostor byl v nedávné minulosti odtěžen od podmáčených uloženin a silně podbetonován z důvodu zajištění statiky věže, o čemž jsme se přesvědčili díky výkopu pro výměnu plynovodní přípojky, který byl proveden v těsné blízkosti prostoru zde plánované sondy.