Panská cihelna, hřiště, Kunovice 2016–2017

V závěru roku 2016 proběhl záchranný archeologický výzkum v souvislosti s rekonstrukcí softballového hřiště v tzv. „Panské cihelně“ na katastru města Kunovice. Na počátku roku 2017, tedy po ukončení výzkumu, byla na lokalitě provedena ještě prospekce s pomocí detektoru kovů.

Panská cihelna v Kunovicích představuje jednu z nejbohatších polykulturních lokalit v mikroregionu soutoku řeky Moravy s Olšavou. Dříve se zde nacházelo několik menších cihelen, které postupně vytvořily vytěžený prostor, ve kterém je dnes softballové hřiště. Lokalita leží v nadmořské výšce 195 m. na první vyvýšené terase řeky Olšavy, jež se původně pozvolna ukláněla mírným svahem do dnešní místní části Kunovic zvané „V Hliníku“. Severní okraj naleziště je lemován silnicí spojující Kunovice s Míkovicemi a do jeho rozsahu lze zahrnout prostor přiléhajících domů, zahrada blízkého okolí na východ a jihovýchod od hliníku. Příhodná poloha, kvalitní sprašové podloží a blízkost vodního zdroje předurčily tuto polohu pro pravěké osídlení.

Největší intenzita lidských aktivit zde byla doložena ve starší době bronzové, kdy se zde rozkládal rozsáhlý sídlištní areál únětické a posléze i věteřovské kultury. Na starší vykopávky z minulého století zde navázaly nové záchranné výzkumy, a to v letech 2013, kdy byl v zahradě jednoho z přiléhajících domů odkryt rituální dvojhrob v zásobní jámě, a posléze v roce 2016, kdy byly v souvislosti s již zmíněnou rekonstrukcí softballového hřiště prozkoumány tři zásobní, respektive obilní jámy věteřovské kultury. Všechny tři se nacházely na hraně bývalé cihelny a byly porušeny při úpravách terénu.

Z pohledu získaných archeologických nálezů tvoří jejich největší část zejména bohatá kolekce keramického materiálu. Keramika je vypálená do odstínů tmavě hnědé, šedé či černé barvy a její povrch je upraven typickým leštěním. Kromě běžných výzdobných projevů se objevil na keramice také sluneční motiv, respektive znázorněné slunce ve formě soustředných kruhových důlků. Všechny tři objekty byly bohaté také na nálezy mazanice a zvířecích kostí. Z dalších nálezů lze uvést ještě keramické přesleny, zlomky ručních kamenných mlýnků. Jediným exemplářem je zastoupena kategorie štípané kamenné industrie, kterou reprezentuje poškozená plošně retušovaná čepel se srpovým leskem tzv. „segment“.

Nedílnou součástí spektra nálezů je také bohatý soubor paleobotanického materiálu, jenž byl získán proplavením vzorků odebraných sedimentů z výplní objektů. V průběhu plavení sedimentu byl nalezen také drobný jantarový korálek. Při detektorové prospekci v roce 2017, která se zaměřila na širší okolí záchranného výzkumu, se podařilo získat ještě několik drobných bronzových slitků, které by mohly poukazovat na zpracovávání bronzové suroviny přímo v areálu sídliště.