Obecní úřad, Vlčnov, 2012

Začátkem měsíce července proběhl v centru obce Vlčnov výzkum, vyvolaný revizí kabelového vedení. Zkoumaná plocha se nachází před domem sousedícím svojí severní zdí s budovou obecního úřadu, u křižovatky silnic Uherský Brod – Hluk a Veletiny – Dolní Němčí. V tomto místě byla tedy vyměřena sonda o rozměrech 3×3 m, její prostor byl ze severní a východní strany vymezen současným chodníkem, ze západní potom podezdívkou pod plotem zahrady rodinného domu.

V prostoru sondy se podařilo odkrýt část zahloubeného objektu, jehož výplň tvořila masivní mazanicová destrukce, hojně promíšena množstvím uhlíků a zlomky keramiky. Z nálezů stojí za zmínku hrnec s límcovitým okrajem a radélkovou výzdobou, který bylo možno celý rekonstruovat. Odkrytou situaci lze datovat do 2. poloviny 13. století. Objekt byl bohužel značně porušen recentními výkopy a byla jej odkryta pouze malá část. Podle vyprávění místních obyvatel, bylo velké množství keramiky a mazanic vybagrováno při stavbě sousedního domu. Funkci objektu lze interpretovat jen velmi těžce, může se jednat o destrukci pece nebo část zhroucené stěny domu vinnou požáru. Pro historii obce je však důležité datování objektu, nejstarší písemná zmínka o obci totiž pochází z roku 1264. V místech kde se dříve křížily kupecké stezky, se tak podařilo archeologicky doložit nejstarší horizont osídlení obce Vlčnov.