Modrá „Živá voda“, 2011

V roce 2011 proběhly zemní práce při výstavbě areálu „Živá voda“. Budovaný areál se nachází v jižní části katastru obce Modrá – trať Díly, západně od archeoskanzenu a severně od hotelu U Skanzenu. Terén zde vytváří severojižně orientované údolí v povodí bezejmenného přítoku Salašky. Budovaný areál se nachází na východně orientovaném svahu.

Při finálních úpravách terénu byl při severozápadním okraji areálu porušen objekt, ostře se rýsující ve sprašovém podloží. Svrchní část objektu byla porušena orbou, profil objektu byl trychtýřovitého tvarem, v horní části objektu byly stěny silně vypáleny, dolní část byla potom již jen zahloubena do podloží. Ve výplni objektu bylo množství uhlíků, nebyl zde však zachycen žádný keramický materiál či jiné artefakty. Odkrytou situaci lze interpretovat jako dehtařskou jámu a rámcově ji můžeme datovat do období raného středověku.