Modrá „Hrubý díl“, 2012

Výzkum na katastru obce Modrá v roce 2012 navázal na odkryv časně laténského objektu, který byl zachycen při ukládání kabelu nízkého napětí v roce 2010 a následně z větší části odkryt. Výzkum probíhal v prostorách archeoskanzenu, v jeho západní části, severně od nově vybudovaného objektu křtitelnice a jižně od okraje ochranného pásma NKP. Samotný archeoskanzen se nachází na ostrožně nad údolím Salašky a Modřanského potoka v nadmořské výšce 211 m n. m.

V roce 2012 byl po jednotlivých vrstvách odebrán středový profil. Aby byla dodržena metoda výzkumu z roku 2010, byl materiál odebírán po čtvercích 1×1 m a následně prosíván. Takto byl odkryt a následně zaměřen celý půdorys objektu. Výplň objektu tvořila temně černá humusovitá hlína promíšena zlomky keramiky, kostí a mazanic. Mezi zajímavější nálezy patří drobný přeslen, který tak doplnil kolekci z roku 2010, třetina misky a polovina skleněného korálku. Půdorys odkrytého objektu byl nepravidelného kruhového tvaru o průměru 6–7 m, s kůlovými jamkami po obvodu. Objekt byl mísovitě zahlouben do sprašového podloží, ve střední části až do hloubky 0,7 m. Vstupní část objektu byla z největší pravděpodobností v jeho jihozápadní části. Na několika místech došlo k porušení objektu v mladohradištním období. V objektu nebylo zachyceno otopné zařízení ani větší shluk uhlíků, což však mohlo být způsobeno mladohradištními zásahy. Vzhledem k absenci otopného zařízení a nálezu většího množství přeslenů, lze uvažovat o jeho výrobní funkci, teoreticky spojené s textilní výrobou.