Loučky, Buchlovice, 2019–2020

V roce 2019 proběhlo několik na sebe navazujících výzkumů v trati „Loučky“ na katastru obce Buchlovice, Výzkum pokračoval v roce 2020. Poloha se nachází na jihovýchodním okraji intravilánu obce. Z geografického hlediska je situována na mírném svahu Buchlovického potoka.

Záchranný archeologický výzkum vyvolaly výkopy pro kanalizaci a pokládku dalších inženýrských sítí několika bytových domů (bytový komplex „Zelený dvůr“). Výše uvedenými výkopy byla narušena plošně rozsáhlá kulturní vrstva a několik desítek zahloubených archeologických objektů, které můžeme datovat převážně do mladšího stupně kultury s lineární keramikou. Doložen byl ale i keramický materiál nesoucí prvky želiezovské výzdoby.

Záchranný výzkum se z velké části omezoval na dokumentaci a vzorkování v liniových výkopech. Výjimku tvořil jen plošně zkoumaný úsek o rozměrech 20×2,5 m v severozápadní části lokality. V rámci této plochy se podařilo prozkoumat kromě několika menších sídlištních jam téměř kompletní rozsáhlou (13,4 m dlouhou) stavební jámu nacházející se v bezprostředním okolí dlouhého domu. Z něho se ovšem dochovala jen malá okrajová partie. Na jiných místech areálu se pak podařilo zdokumentovat další pestrou škálu sídlištních objektů, včetně několika zásobních jam a pecí. Ze zahloubených objektů i kulturní vrstvy pochází velké množství reprezentativního archeologického materiálu, jehož analýza jistě přispěje k poznání neolitického osídlení ve středním Pomoraví.