I/50 Bánov obchvat II, 2009

V průběhu roku 2009 provedli pracovníci archeologického oddělení Slováckého muzea záchranný archeologický výzkum na akci „I/50 Bánov obchvat II“. Ke konci března t. r. byly v úseku stavby km 1.2 objeveny pozůstatky kulturní vrstvy s úlomky keramiky. Lokalita je situována v SZ části katastru obce, na mírném svahu s jihovýchodní orientací, ve vzdálenosti cca 50 m jižně od Bánovského potoka a dnešního větrolamu. Po dohodě se stavební firmou IMOS byly na nezbytně dlouhou dobu pozastaveny práce v tomto úseku, aby mohl co nejrychleji proběhnout záchranný archeologický výzkum. Po bližším prozkoumání a následném ověření hloubky kulturní vrstvy pomocí geologického vrtáku bylo jasné, že se jedná již pouze o pozůstatek kulturní vrstvy z období mladší doby kamenné, konkrétně kultury s moravskou malovanou keramikou. Celá situace nasvědčovala tomu, že plocha sídliště byla zachycena spíše okrajově a pokračovala směrem k východu až jihovýchodu, tj. blíže k vlastní obci.

Celková délka zkoumané plochy byla přibližně 30 m a šířka v rozmezí 5–7 metrů. V rámci této plochy a charakteru terénu byla zvolena větší sonda – řez, orientovaná ve směru S–J s tím, že směrem na Z byla na čtyřech místech rozšířena o čtverce různých rozměrů. Tato rozšíření byla díky nepravidelnému tvaru tmavé plochy s kulturní vrstvou. Během výzkumu se ukázalo, že se jedná již pouze o pozůstatek rozvlečené kulturní vrstvy doposud neznámé neolitické lokality. Vzhledem k předchozí intenzivní zemědělské činnosti – zejména hluboké orbě, byly případné objekty systematicky narušovány téměř až na svoje dno. Nasvědčovala tomu i hloubka výkopů maximálně do 70 cm od dnešního terénu. Stopy po archeologických objektech se doložit nepodařilo, natolik byla narušena nejen svrchní vrstva, ale i podorničí. Ze zkoumané plochy se podařilo zachránit fragmenty keramického materiálu (cca 300 kusů) II. stupně kultury s moravskou malovanou keramikou, zlomky mazanice a sekerku s asymetrickým konvexním ostřím ze šedé břidlice. Jako jediný možný objekt lze označit snad stopy propálené vrstvy, s největší pravděpodobností ohniště v JV části sondy.

Vzhledem k tomu, že skrývkou při výstavbě obchvatu byl narušen s největší pravděpodobností pouze okraj někdejšího sídliště, lze předpokládat, že jeho plocha pokračuje východním směrem, tj. k obci.