Hradební, Obchodní, Politických vězňů, areál bývalé sodovkárny, Uherské Hradiště 2020–2021

Od poloviny listopadu 2020 do poloviny ledna 2021 došlo v areálu bývalé sodovkárny v Uherském Hradišti k záchrannému archeologickému výzkumu, který vyvolala výstavba nové obchodní pasáže s podzemními garážemi. Zkoumaná plocha se nacházela v prostoru mezi ulicí Hradební a autobusovým nádražím. Z topograficko-historického hlediska se jedná o prostor mezi středověkým a barokním bastionovým opevněním.

Svým nebývale velkým rozsahem se řadí tento výzkum k jedněm z největších archeologických odkryvů ve městě. Odkrýt se podařilo přes 270 archeologických objektů, které dokumentují vývoj od pozdního středověku do počátku 19. století. Poté zde vzrostl terén navážkami až o dva a půl metru. Za jeden z nejvýznamnějších objevů lze považovat odkrytí několika desítek metrů dlouhého úseku zaniklého říčního koryta, které tvořilo přirozený vodní příkop a obkružovalo celé město. Objevena byla také celá řada dalších objektů různých funkcí. Zmínit lze například jámy na hašení vápna, jímky a několik druhů pecí. Identifikovány byly také pozůstatky několika zděných konstrukcí, které měly převážně charakter smíšeného zdiva z kamenů a cihel pojeného jílem. V okolí zaniklého koryta se nacházelo větší množství kůlových a sloupových jam, které mohly souviset se zpevňováním břehů či lehčími můstky přes vodoteč.

Výzkumem bylo získáno několik tisíc archeologických nálezů, které ilustrují materiální měšťanskou kulturu v Uherském Hradišti od období renesance až do vrcholného baroka. Soubor čítá několik desítek beden fragmentů keramických nádob, ale také zlomků cihel, kachlů a zvířecích kostí. Mezi nálezy nechybí ani střepy skleněných nádob a pestré spektrum kovových artefaktů, jako jsou různé přezky, kování, špendlíky, hřeby, knoflíky, náprstky, ale i stříbrné a měděné mince. Získána byla rovněž početná kolekce keramických dýmek. Bohatý nálezový fond stejně jako zdokumentované situace skýtají do budoucna potenciál k modelovému komplexnímu zhodnocení charakteru lidských aktivit v prostoru mezi středověkou hradbou a novověkým bastionovým opevněním.