Dokumentace

Počátky činnosti úseku dokumentace ve Slováckém muzeu můžeme klást do čtyřicátých let 20. století. Pozitivní i negativní fotografický materiál byl tehdy nakupován jako sbírkový fond. K prvním velmi kvalitním snímkům získaným do muzea byla kolekce fotografií Josefa Klvani, Břetislava Pračky, Josefa Dudeška a Viléma Červinky.

Shromážděný fotografický materiál ve formě fotek byl nalepován na tvrdé kartony a negativy ukládány do krabic. Přičiněním dr. Antonína Václavíka se od roku 1941 začal postupně budovat dokumentační úsek, kde se shromažďoval všechen negativní i pozitivní materiál. K systematickému uspořádání početné sbírky pozitivů a negativů, obsahující fotografie sbírkových předmětů, fotografie z terénních výzkumů a výstav, ale i pohlednice, došlo až v roce 1957. Tento dokumentační materiál se začal třídit podle oborů a ke každému snímku byla vyhotovena karta. Hlavní pozornost byla zpočátku věnována především národopisu a historii, později se dokumentace začala orientovat i na archeologii a dějiny umění.

Na základě Směrnic pro správu, evidenci a ochranu sbírek v muzeích začala v roce 1964 další etapa odborného vedení a zpracování fotodokumentačního materiálu. Fotografický materiál byl postupně zaevidován do přírůstkových knih a snímky dále zpracovány do karet, které se třídily na základě vytvořeného systému. Základy tohoto systému se používají dodnes a systém se průběžně rozšiřuje a upravuje.

Výzkumná činnost prováděná všemi odbornými odděleními muzea dala základ k vybudování výzkumného rejstříku. Rovněž evidence sbírkových předmětů si vyžádala vytvoření přesné systematiky.

Dokumentační úsek začal zpracovávat od roku 1994 pozitivy, negativy, diasnímky, videokazety, CD a DVD nosiče počítačovou technikou v aplikaci Bach systems s. r. o. V roce 2020 byl zaveden nový program Evidence systému sbírkových předmětů, který umožňuje rychlé vyhledávání, filtrování a třídění. Usnadněním je také zobrazení celkového přehledu sbírkových předmětů, tisk různých sestav, přírůstkových knih, inventarizačních seznamů apod. V databázi fotoarchiv je uloženo cca 95 600 záznamů, v databázi audio-video cca 2 700 záznamů a v databázi tisky cca 100 záznamů.

Technický rozvoj digitálních technologií dnes již umožňuje pomocí fotopřístrojů relativně rychle a levně pořizovat fotodokumentaci špičkových parametrů. Fotoarchiv Slováckého muzea obsahuje cca 30 tisíc ks zaevidovaných digitálních fotografií, větší množství je uloženo na externích discích.

Moderní technické vybavení dokumentačního a fotografického úseku umožňuje zachytit historii a současnost projevů každodenního života. Fotografie jsou cenným studijním materiálem pro badatele různých oborů, ale i zajímavým dokumentačním fondem pro širokou veřejnost. Fotoarchiv je na požádání přístupný po celý rok.