Rok 2006

V rámci grantových úkolů Ministerstva kultury ČR řešilo v roce 2006 etnografické oddělení a Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti projekty etnokartografického zpracování tradiční lidové výroby ve Zlínském kraji a rozšíření krojů na Slovácku. Zhodnocením a výstupem obou výzkumů je vydání map krojů a keramické výroby.

Zpracování map, přibližující rozšíření krojů na jihovýchodní Moravě a dokumentující stav a rozšíření keramických výrob ve Zlínském kraji, je výsledkem dlouholetého výzkumu, studia a dokumentování národopisné oblasti Slovácko, která je od vzniku Slováckého muzea v Uherském Hradišti v roce 1914 centrem pozornosti. Převážně z regionu Slovácka a moravskoslovenské pomezí se odborným pracovníkům podařilo do dnešních dnů nashromáždit téměř třicet pět tisíc sbírkových předmětů, z nichž více jak dvacet tisíc kusů představuje textilní fond a keramika dosáhla počtu čtyři a půl tisíce.

Na dlouholeté studium a zkoumání vybraných jevů tradiční kultury, evidenci, třídění, odborné zpracovávání kategorií sbírek formou studií, příspěvků, výstav a na základě opakovaných výzkumů v terénu, navázaly etnografky v rámci Centra péče o tradiční lidovou kulturu analýzou, důkladnou dokumentací a zhodnocením získaných poznatků, které se rozhodly zpracovat do materiálů, které by byly přístupné a srozumitelné široké veřejnosti i návštěvníkům tohoto regionu.

Mapa krojů na Slovácku zahrnuje území jihovýchodní Moravy, které je sběrnou oblastí Slováckého muzea. Podobu krojových typů ovlivnil dlouhodobý vývoj, geografické podmínky, které měly vliv na uchování archaických prvků v oděvu horských oblastí, v kontrastu s krojem v nížinách a údolích řek, kde docházelo k většímu pohybu obyvatelstva a působení mnoha fakturů na podobu kroje. Lidový oděv měl nejen v jednotlivých subregionech, ale dokonce v jednotlivých obcích svá specifika a byl důležitým rozlišovacím znakem. Mapa dokumentuje poslední vývojovou fázi lidového oděvu, o které můžeme hovořit od přelomu 19. a 20. století. Sváteční a slavnostní kroj je již charakterizován rozvinutou a vrstvenou podobou, včetně nabývajícího významu dekorativní a zdobné funkce. V průběhu 20. století zaznamenal lidový oděv další posun vlivem módy, médií a možnostem cestování. V kroji se začaly uplatňovat inovace, vycházející z nedostupnosti dřívějších materiálů, které nahradily nové druhy tkanin a textilií, galanterie i strojová výšivka. Mapa přibližuje současný stav kroje uherskohradišťského, strážnického, uherskobrodského a kyjovského Dolňácka, kroje podlužácké, hanácko–slovácké, podhorské, horňácké, kopaničářské a valašsko–slovácké, jak je můžeme v jednotlivých oblastech vidět při slavnostních příležitostech dnešních dnů. Autorkou textů kartografického zpracování krojů na území Slovácka je PhDr. Ludmila Tarcalová, která se celoživotně touto problematikou zabývá, je doprovázena kresbami Mgr. Petry Kalábové, vycházejících ze současného stavu svátečních variant krojových typů v daných podoblastech.

Mapa Keramické výroby ve Zlínském kraji vychází z praktické znalosti současné situace v terénu. Autorky katalogu Mgr. Olga Floriánová, PhDr. Romana Habartová a Mgr. Marta Kondrová navázaly na výsledky předcházejících úkolů, zaměřených na identifikaci tradiční rukodělné výroby na Uherskohradišťsku, na nichž participovali i odborní pracovníci spolupracujících institucí – Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně a Muzea Kroměřížska v Kroměříži. V roce 2006 byl výzkum na základě nashromážděných informací a fotodokumentace zaměřen na hlubší dokumentaci keramických dílen, jejich sortimentu, i na výstižné osobnostní portréty vybraných tvůrců. V mapě, přibližující stav keramické výroby v oblasti Zlínského kraje, jsou přehledně vyznačeny lokality s rozšířením keramické výroby – zakuřované hrnčiny, hrnčiny, kameniny, tradiční majoliky – fajáns, současné majoliky a figurální keramiky, včetně obecného historického úvodu o výrobě a typech lidové keramiky. Mapa je určena nejširší veřejnosti s uvedením podstatných informací o konkrétních výrobcích, jejich dílnách, prodeji výrobků, charakteristice sortimentu, ale i možnosti exkurze do dílen.

Jako další z dílčích úkolů v rámci Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu a v součinnosti s NÚLK ve Strážnici byl prostřednictvím Slováckého muzea proveden další dotazníkový průzkum, zaměřený na současný stav tradičního způsobu obdělávání půdy a slovesný folklor.

Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje ve Slováckém muzeu v Uherském Hradišti těmito počiny zpřístupňuje výsledky svého bádání široké laické i odborné veřejnosti. Navrhované výstupy projektu jsou koncipovány v souladu s dokumentem UNESCO – Doporučením k ochraně tradiční a lidové kultury – a prakticky se podílejí na naplňování vládního usnesení Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice.

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje