Informace pro stavebníky

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o., je na základě oprávnění vydaného Ministerstvem kultury ČR a dohody o podmínkách a rozsahu provádění archeologických výzkumů uzavřené s Akademií věd ČR oprávněnou organizací k provádění archeologických výzkumů na území okresu Uherské Hradiště, s výjimkou katastrálního území Starého Města u Uherského Hradiště. V případě, že zamýšlíte realizovat stavbu právě v tomto okrese, můžete se na nás obrátit.

Zajišťujeme
Archeologický výzkum formou dohledu během výkopových prací, popř. záchranný archeologický výzkum v případě narušení archeologických situací včetně jeho zpracování a vydání expertního listu pro kolaudaci stavby.

Upozorňujeme, že „má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum“.

Území s archeologickými nálezy zahrnuje veškerá území České republiky s výjimkou vytěžených oblastí.

K oznámení stavební činnosti nebo jiného záměru, při kterém dojde k zásahu do terénu, použijte nejlépe on-line formulář (https://backend.aiscr.cz/oznameni/0/).

Oznámit stavební činnost lze také na e-mail: zdenek.kuchar@slovackemuzeum.cz. V tom případě v e-mailu uveďte jméno a kontakt na stavebníka, název plánované akce a její stručný popis, předpokládaný termín zahájení zemních prací, k e-mailu přiložte situační výkres s parcelním číslem.

Oznámením stavební činnosti splníte první část zákonné povinnosti. Před samotnou realizací stavby nezapomeňte kontaktovat naše archeologické oddělení za účelem umožnění archeologického dohledu, případně záchranného archeologického výzkumu v termínu zahájení zemních prací.

Kontaktní osoba:
Bc. et Bc. Zdeněk Kuchař
Archeolog
Archeologické oddělení
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
zdenek.kuchar@slovackemuzeum.cz
+420 732 745 848

Důležité odkazy:
Více informací, jak postupovat při stavební činnosti:
https://www.arub.cz/archeologicke-sluzby/informace-pro-stavebniky/

Celé znění zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči:
https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/pamatky-a-pamatkova-pece/pravni-predpisy-a-mezinarodni-dokumenty/zakon-o-pamatkove-peci

Více informací o archeologii:
https://www.arub.cz/