Dlouhá polyfunkční dům, Uherské Hradiště, 2015

V souvislosti s výstavbou nového bytového domu v ulici Dlouhá v centru Uherského Hradiště se podařilo objevit pozůstatek kamenné hradby, jejíž výstavba byla podle písemných pramenů realizována v průběhu 14. století. Mimo hradby zděné z lomového pískovce pojeného kvalitní maltou byla zachycena i vydřevěná kanalizační stoka, která probíhala podél hradby. S touto konstrukcí souvisí dvě zhruba půl metru dlouhé proluky v hradbě, které měly patrně sloužit k odtoku odpadní a dešťové vody ven z města.

Rovněž byly zdokumentovány četné vrstvy dokládající vývoj osídlení od lokačního horizontu 2. poloviny 13. století až do moderní doby. Vrstvy ani nálezy velkomoravského stáří se na zkoumané parcele nepodařilo doložit. Zachycena byla mimo jiné i raně novověká kanalizační výpusť tvořená dvěma pískovcovými koryty a vezděná do původní středověké hradby pálenými cihlami.

Ze získaných archeologických nálezů středověkého stáří stojí za pozornost zejména vzácný nález kompletně zachovaného zlatého řetízku a drobné stříbrné plakety, patrně poutního odznaku, s vyraženým vegetabilním motivem, pocházející z báze odpadní stoky. Tyto artefakty doplňuje široká paleta fragmentů kuchyňské a stolní keramiky, množství úlomků zvířecích kostí a zlomků skleněných nádob i železných předmětů, ale také kostěný a jantarový korálek nebo hlavička bronzového špendlíku. Díky trvale vlhkému prostředí v podmáčených podložních jílech se dochovaly drobné předměty ze dřeva a také pestrá škála semínek rostlin, zlomků pecek a skořápek.

V další části výkopu se podařilo zdokumentovat pozůstatky kamenné stavby, jejíž vznik lze klást patrně již do 1. poloviny 14. století. Spodní středověké zdivo pojené vápenno-písčitou maltou bylo založeno do starší vrcholně středověké vrstvy z 2. poloviny 13. století, později v průběhu raného novověku byla stavba přestavěna, přičemž mladší zdivo bylo o několik desítek centimetrů odsazeno od původní osy a bylo lepeno pouze světle žlutohnědým jílem. Tato archeologická situace je dalším důležitým vodítkem k řešení otázky vývoje a orientace původní středověké parcelace v Uherském Hradišti.