Slovácké muzeum: dva archeologické výzkumy (3. 5. 2024)

V Uherském Hradišti i v Uherském Brodě probíhají v současné době archeologické výzkumy Slováckého muzea.

Ten v Uherském Hradišti na Zelném trhu je prováděn v souvislosti s výstavbou podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Jedná se o polohu, která byla dlouhodobě ovlivňována vodotečí známou jako Rechla. Původně jedno z ramen řeky Moravy, které protékalo jihovýchodní částí Zelného trhu a rozdělovalo historické jádro dnešního Uherského Hradiště na dvě části (ostrovy), bylo od středověku užíváno jako mlýnský náhon. Mlýn stál, jak už název napovídá, například v ulici Mlýnská či Na Splávku.

Archeologicky je zde doložena výdřeva břehů této vodoteče, k níž přiléhaly zadní trakty parcel domů s četnými hnojišti a kotci. Vodoteč se postupně zanášela odpadem a měnila se ve stojatou, zapáchající vodu, která byla častým zdrojem infekce. V roce 1750 došlo k ustavení komise, která dohlížela na zkanalizování Rechly. Byl postaven zděný kanál o rozměrech asi 120×150 cm, místy klenutý. Zdivo ve spodní části bylo z lomového kamene, v horní části z cihel z městské cihelny v Jarošově. I přes částku vynaloženou na stavbu (4 000 zlatých) se realizace kanalizace značně protahovala a pokračovalo se v ní až v roce 1784. K úpravě kanálu a zasypání Rechly bylo použito i zdivo ze zrušeného kostela sv. Jiří, který stával na dnešním Masarykově náměstí. Po zkanalizování Rechly se zdravotní poměry ve městě značně zlepšily.

„Archeologický výzkum zachytil v rámci mocné odpadní vrstvy v blízkosti Rechly četné pozůstatky zvířecích kostí, často velké části skeletů dobytčat, ale také keramiku, kterou sem lidé vyhazovali od druhé poloviny 13. století až po novověk. Dokladem těchto aktivit jsou střepy ze zásobních nádob, tzv. zásobnic, části trojnožkových rendlíků i malovaných barokních talířů,“ uvádí archeoložka Slováckého muzea Mgr. Dana Menoušková.

Po dokončení výzkumu na Zelném trhu se začátkem května výzkum přesune na další exponovanou polohu městského jádra, a to na ulici Otakarovu.

Archeologický výzkum v Uherském Brodě se koná v rámci budování systému hospodaření s dešťovou vodou v zahradě kostela Mistra Jana Husa. „Zde došlo k nálezu středověkých hrobů, v okolí kostela se totiž ve středověku a raném novověku nacházel rozsáhlý hřbitov. Během archeologického výzkumu se prozatím podařilo odkrýt nejmladší pohřby,“ říká archeolog a vedoucí oddělení archeologie Mgr. Tomáš Chrástek.

Mgr. Dana Menoušková
archeoložka
+420 734 282 556
dana.menouskova@slovackemuzeum.cz

Mgr. Tomáš Chrástek
archeolog, vedoucí oddělení
+420 734 282 496
tomas.chrastek@slovackemuzeum.cz