Stanovy

občanského sdružení

SPOLEČNOST PŘÁTEL SLIVOVICE ČESKÉ REPUBLIKY

Čl. 1

Název a sídlo, působnost a charakter „sdružení“

 1. Název „sdružení“ je: Společnost přátel slivovice České republiky (dále jen „sdružení“).
 2. Sídlem „sdružení“ je: Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště.
 3. Působnost „sdružení“: „Sdružení“ působí na celém území České republiky. Toto „sdružení“ se nečlení na organizační jednotky a celé je místně příslušnou organizační jednotkou.
 4. Charakter „sdružení“: „Sdružení“ je dobrovolné neziskové občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, v němž se sdružují propagátoři dobré slivovice, pořadatelé koštů slivovice a jiných ovocných destilátů a podporovatelé kulturních aktivit vycházejících z této oblasti současné a tradiční lidové kultury. Veškeré případné příjmy z činnosti „sdružení“ jsou používány výhradně k další činnosti „sdružení“. „Sdružení“ je právnickou osobou podléhající registraci Ministerstva vnitra České republiky.

Čl. 2

Cíle činnosti „sdružení“

Cílem „sdružení“ je vyvíjet nepolitickou činnost zaměřenou na uchování a popularizaci současných a tradičních kulturních hodnot převážně vesnického prostředí v národopisných a jiných regionech a na podporu prezentace a propagace kvalitní slivovice a dalších ovocných destilátů souvisejících s tradiční lidovou kulturou.

Čl. 3

Náplň a formy činnosti „sdružení“

 1. Náplň činnosti „sdružení“ odpovídá cílům činnosti „sdružení“.
 2. Hlavní formou dosahování cílů „sdružení“ je poskytování veřejně prospěšných činností v oblasti péče o tradiční lidovou kulturu v České republice se zvláštním zřetelem na tradiční nápoje, zejména pak:
  • pořádání přednášek, vzdělávacích kurzů, koštů slivovice a kulturních akcí využívajících i formy recese a nadsázky, osvětová činnost a oborová propagace;
  • ediční a publikační činnost směřující k popularizaci tradičních hodnot zejména lidové kultury ve vesnickém prostředí;
  • vytváření finančních a materiálních zdrojů pro zabezpečení své činnosti formou získávání sponzorských příspěvků a darů, ucházení se o přidělení grantů a dotací apod.;
  • spolupráce s muzei, kulturními zařízeními, ale také obcemi a spolky, zejména se sdruženími zahrádkářů a provozovateli pálenic;
  • propagace a úzká spolupráce se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti, příspěvkovou organizací zřizovanou Zlínským krajem, zejména pak s jeho dislokovaným pracovištěm, kterým je Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově, dále Park Rochus, veřejně prospěšnou společností a jejím pracovištěm, kterým je Muzeum v přírodě Rochus a obcí Vlčnov, majitelem objektu Muzea lidových pálenic ve Vlčnově. Tyto subjekty jsou díky svému zaměření a činnosti partnery „sdružení“.

Čl. 4

Členství ve „sdružení“

 1. Členem „sdružení“ může být fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba, která se ztotožňuje s cíli činnosti „sdružení“. Mimořádnou formou členství je čestné členství, které může být uděleno význačným osobnostem za zásluhy o rozvoj tradiční lidové kultury se zvláštním zaměřením na oblast ovocných destilátů souvisejících s touto kulturou.
 2. Přihlášku ke členství přijímá představenstvo „sdružení“. Členství ve „sdružení“ vzniká rozhodnutím představenstva o přijetí uchazeče. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 4/5 členů představenstva. Každý řádný člen obdrží členský průkaz, čestní členové jmenovací listinu.
 3. Členství ve „sdružení“ zaniká:
  • písemným oznámením člena „sdružení“ o vystoupení ze „sdružení“ doručeným představenstvu „sdružení“;
  • rozhodnutím představenstva o vyloučení člena. Člen může být vyloučen na základě jeho činnosti, která se neslučuje s posláním „sdružení“, je hrubým porušením stanov „sdružení“, nebo je v rozporu s dobrými mravy. Proti vyloučení může být podáno vyloučeným členem odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. O odvolání rozhoduje valná hromada nadpoloviční většinou. Členství pak zanikne dnem, kdy se rozhodnutí valné hromady doručí vyloučenému členovi. Představenstvo je povinno na nejbližší valné hromadě informovat o přijetí nových členů, zrušení členství a vyloučení členů ze „sdružení“;
  • nezaplacením členských příspěvků ve dvou po sobě následujících letech, úmrtím člena „sdružení“ či zánikem právnické osoby – člena „sdružení“.
 4. Člen „sdružení“ má právo:
  • volit a být volen do představenstva „sdružení“, zúčastňovat se jednání valné hromady, podávat tam návrhy a hlasovat o nich. Při hlasování má každý člen jeden hlas;
  • být informován o činnosti „sdružení“, jeho hospodaření a všech jeho aktivitách a zúčastňovat se jich.
 5. Člen „sdružení“ má povinnost:
  • dodržovat stanovy a plnit rozhodnutí valné hromady „sdružení“;
  • platit řádně a ve stanovené výši a termínech členské příspěvky;
  • účastnit se jednání valné hromady;
  • účastnit se podle svých možností činnosti „sdružení“ a hájit jeho zájmy a prestiž.

Čl. 5

Orgány „sdružení“

Orgány „sdružení“ jsou:

 • valná hromada;
 • představenstvo;
 • revizní komise.

Čl. 6

Valná hromada „sdružení“

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem „sdružení“. Svolává ji představenstvo „sdružení“ nejméně jednou ročně nebo na žádost jedné třetiny členů do jednoho měsíce od doručení žádosti. Program jednání navrhuje představenstvo.
 2. Do kompetence valné hromady patří:
  • schvalovat, upravovat a měnit stanovy „sdružení“;
  • určovat hlavní směry činnosti „sdružení“;
  • schvalovat rozpočet „sdružení“;
  • hlasováním volit a odvolávat členy představenstva „sdružení“ a revizní komise;
  • schvalovat zprávu představenstva a revizní komise za uplynulé období;
  • stanovit výši členských příspěvků.
 3. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina členů.

Čl. 7

Představenstvo „sdružení“

 1. Statutárním orgánem „sdružení“ je představenstvo, které řídí jeho činnost v období mezi valnými hromadami. Volební období je dvouleté. Představenstvo je sedmičlenné. Představenstvo ze svého středu volí prezidenta, dva viceprezidenty a hospodáře „sdružení“. Představenstvo sestává ze tří zástupců navržených partnerským Slováckým muzeem v Uherském Hradišti spravujícím Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově, z jednoho zástupce navrženého partnerským Muzeem v přírodě Rochus, jednoho zástupce navrženého partnerskou obcí Vlčnov a dvou členů z řady organizátorů místních koštů slivovice. Zasedání představenstva svolává a řídí prezident „sdružení“ podle potřeby, nejméně však dvakrát v jednom kalendářním roce. V případě nepřítomnosti prezidenta ho zastupuje viceprezident. Představenstvo předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období na valné hromadě.
 2. Do kompetence představenstva patří:
  • vyřizovat běžnou agendu „sdružení“;
  • rozhodovat o neodkladných a termínovaných záležitostech „sdružení“ v období mezi valnými hromadami;
  • organizovat a zajišťovat činnost „sdružení“ dle článku 3;
  • určovat ceny vydávaných publikací a jiných tiskovin „sdružení“;
  • rozhodovat o přijetí členů, zrušení členství a vyloučení členů ze „sdružení“.
 3. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li přítomno alespoň 5 členů, z nichž jeden je prezident nebo viceprezident. Při hlasování v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas prezidenta.

Čl. 8

Revizní komise „sdružení“

Revizní komise je dvoučlenná. Revizoři jsou voleni valnou hromadou na stejné volební období jako představenstvo, současně je určen předseda revizní komise. Revizní komise provádí dozor nad hospodářskou činností „sdružení“. Na valné hromadě podává zprávu o hospodaření „sdružení“ za uplynulé období. Bez souhlasu revizní komise nemůže být provedena účetní uzávěrka, ani nemůže být rozhodnuto o použití finančních přebytků nebo o likvidaci ztrát.

Čl. 9

Hospodaření „sdružení“

Hmotné prostředky „sdružení“ tvoří členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dary, příspěvky institucí, granty a dotace. Spravováním hmotných prostředků je pověřeno představenstvo „sdružení“. Hospodaření „sdružení“ podléhá zákonům a obecně platným finančním předpisům. Hospodaření s hotovostí se řídí obecně platnými finančními předpisy. Dispoziční právo s finančními prostředky, tj. s běžným účtem v bance a s hotovostí v pokladně, mají pouze prezident a viceprezident „sdružení“, kteří mají podpisové právo pro styk s bankou. Veškerou finanční agendu „sdružení“ vede hospodář „sdružení“, který pravidelně informuje představenstvo o stavu finančních prostředků v bance a v pokladně.

Čl. 10

Zastupování „sdružení“

Jménem „sdružení“ jedná a doklady podepisuje prezident a dva viceprezidenti.

Čl. 11

Zánik „sdružení“

„Sdružení“ zanikne, rozhodne-li o tom na valné hromadě tříčtvrtinová většina členů „sdružení“. Součástí hlasování o zániku „sdružení“ je i rozhodnutí o tom, komu připadne majetek „sdružení“. Příslušný návrh připraví představenstvo, přičemž se řídí zásadou, že majetek „sdružení“ se nesmí stát majetkem fyzické osoby. „Sdružení“ rovněž zanikne sloučením s jiným „sdružením“ či pravomocným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR o jeho rozpuštění.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

Stanovy „sdružení“ nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem vnitra ČR.

V Uherském Hradišti dne 14. 4. 2011

Stanovy byly registrovány Ministerstvem vnitra ČR dne 28. 4. 2011
pod č.j. VS/1-1/84252/11-R,
IČO: 22891773