Výstava

Sport ve výtvarném umění

13. 7. – 1. 10. 2023
Galerie Slováckého muzea
Otakarova 103
Uherské Hradiště

Člověk v ladnosti, často však také surovosti pohybu. Blízkost vítězství i prohry. Pevná přátelství, krutá rivalita a intriky. Zdánlivě nepropojitelné světy sportu a výtvarného umění se ocitly na jednom kolbišti v Galerii Slováckého muzea.

Výstava v přízemním sále se věnuje tématu, které bylo ve výtvarném umění často zpracováváno již od dob antiky. Návštěvníkovi představuje díla, která byla vytvořena v různých disciplínách a která pocházejí jak ze sbírkového fondu galerie, tak od současných autorů. Spojujícími liniemi jsou problém zobrazení pohybu, typického pro konkrétní sportovní disciplíny, nebo symbolické, groteskní a jiné přesahy, které v nás sport a pohyb těla jako takový vyvolávají.

„Původním impulsem k této výstavě se stalo několik děl sochaře Evžena Macků, která zobrazují sportovní tematiku a která se nacházejí ve sbírce Galerie Slováckého muzea. K nim se postupně přidávaly další práce od současných i starších autorů. Vznikl tak mix klasických i nových médií, jehož ambicí není prozkoumat téma sportu v celé jeho šíři, ale vytvořit sondu, která naznačí různé možnosti zpracování a přístupů. Z těchto přístupů zdají se vyčnívat dva. Jednak pohled na sportovce jako na heroickou bytost, zachycenou v mezním, vypjatém pohybu a emocích. Soustředěnou, vážnou, možná unavenou a vyčerpanou, avšak pořád si uchovávající vznešenost. V opozici k němu se pak nacházejí díla, která tento pohled zesměšňují a shazují. Podobně, jako když se ve starém Římě, v průvodu triumfátora, vždy pohybovala určená osoba, jejímž úkolem bylo jej libovolně a beztrestně zesměšňovat. Tyto dva pohledy, heroický a groteskní, jsou však v opozici jen zdánlivě. Ve skutečnosti se tato dualita zdá být latentně přítomna v každém sportovním výkonu stejně jako v každém uměleckém díle, které tento výkon zachycuje. Jedno v druhé se může překlopit tak náhle, jako když jasně vítězný běžec zakopne na poslední překážce,“ poznamenává Lukáš Malina, kurátor výstavy a nadšený hráč tenisu v jednom.

Výstava reflektuje i pohled současné společnosti, kdy atletické stadiony, tenisové kurty, fotbalová hřiště i jiná místa sloužící k zušlechťování těla i ducha jsou dnes čím dál více vnímána jako půda nesoucí až jistou posvátnost. „Bohové“, kteří z ní vzcházejí, jsou stavěni na piedestaly a stávají se modlami a meřítkem úspěchu. Zachycené „posvátné“ momenty se tak skrze výtvarné umění, zvláště pak skrze fotografii, stávají samy jistou formou umění.

Vystavující autoři: Evžen Macků / Jiří Načeradský / Miroslav Malina / Zdeněk Tománek / Tomáš Pospěch / Matěj Skalický / Roman Šafránek / Rudolf Fila / Tomáš Měšťánek / Jan Buchta / Vojtěch Fröhlich / Janek Rous / Vladimír Groš / Pavel Tichoň / Jakub Obrovský