Slovácko 2016

Studie – etnologie

Ludmila Tarcalová
Tradiční úprava vlasů svobodných dívek a vdaných žen na Slovácku
Traditional Hairstyles of Single and Married Women in Moravian Slovakia

Lenka Havlíková
Mužtské košile na jihovýchodní Moravě. Příspěvek k terminologii, genezi a konstrukci mužské oděvní součástky
Men´s Shirts in South Eastern Moravia. A Contribution to Terminology, Genesis and Construction of This Part of Men´s Clothing

Katarína Slobodová Nováková
Vinársky kráľ (zabudnutý príbeh priekopníka slovenskej vínnej turistiky)
A Viticulture King (A Forgotten Story of the Pioneer of Wine Tourism)

Martina Bocánová
Smrť ako téma etnologického výskumu. Kontakt mŕtvych so živými v kontexte predstáv o smrti v súčasnosti
Death as a Problem of Ethnological Research. Contact Between the Dead and the Living in the Present-Day Concept Death

Zprávy

Studie – archeologie

Jaroslav Bartík, Tomáš Chrástek
Osídlení kultury s lineární keramikou v intravilánu Ořechova u Uherského Hradiště
Settlement of Linear Pottery Culture in the Built-up Area of Ořechov Near Uherské Hradiště

Jaroslav Bartík, Lubomír Šebela, Antonín Přichystal
Pozdně eneolitické silicitové dýky z Mistřic
Late Eneolithic Daggers from Mistřice, South Moravia

Zdeněk Schenk, Lenka Běhounková, Tomáš Chrástek, Dalibor Janiš, Jan Mikulík, Radim Vrla
Příspěvek k problematice opevnění v poloze „Dolní a Horní Hrádek“ na katastrálním území Velehradu
Contribution to the Topic of Fortification in the Area of Dolní and Horní Hrádek on the Cadastre of Velehrad

Aleš Hoch, Jaroslav Bartík, Karel Malý, Lenka Běhounková
Středověké kožené artefakty ze Zelného trhu v Uherském Hradišti
Medieval Leather Artefacts from Zelný trh in Uherské Hradiště

Dana Menoušková
K novověkým objektům z archeologického výzkumu na trase silnice Uherský Ostroh – Ostrožská Lhota
On Modern Times Objects of the Archaeological Research on the Route from Uherský Ostroh to Ostrožská Lhota

Zprávy

Studie – historie

Lukáš Čoupek
K vývoji obecní samosprávy na panství Buchlov před rokem 1850
To the Development of Municipalities in Buchlov Domain before 1850

Zdeněk Fišer
Slovenský katolický kněz Jozef Viktorin, hrad Buchlov a Ludmila Berchtoldová
Slovak Catholic Priest Jozef Viktorin, Buchlov Castle and Ludmila Berchtold

Lukáš Perutka
Trpký argentinský úděl uherskobrodského dominikána Zdislava Luskače
Bitter Argentinian Deal of Dominican Zdislav Luskač of Uherský Brod

Lukáš F. Peluněk
Metoděj Zemek (1915–1996). Poznámky k portrétu regionálního historika a archiváře
Metoděj Zemek (1915–1996). Notes to the Portrait of Regional Historian and Archiver

Zprávy

Studie – dějiny umění

Veronika Kurzová
Ikonografie nástropní výzdoby lékárny U Zlaté koruny v Uherském Hradišti
Iconography of the Ceiling Decoration of the Golden Crown Pharmacy in Uherské Hradiště

Olga Badalíková
David Medek a Robert Buček – reflexe sochařského směřování v kontextu proměn prostorové tvorby
David Medek and Robert Buček – A Reflection on Sculptural Art in the Context of Changes in Space Production

Kristýna Petříčková
Post mortem v historii plošného zobrazení
Post mortem in the History of the Flat Depiction

Zprávy

Muzejnictví

Muzejnictví