Slovácko 2015

Studie – etnologie

Petra Hrbáčová
Svatební čepce na Strážnicku
Wedding Headdresses in the Region of Strážnice

Terézia Gabrhelová
Vystěhovalectví Moravských Kopaničářů do USA v první čtvrtině 20. století
Emigration of the Inhabitants of Moravské Kopanice into the USA in the First Three Decades of 20th Centrury

Jiří Jilík
Vlčnovská jízda králů v díle Jana Janči
Vlčnov Ride of the Kings in the Work of Jan Janča

Zprávy

Studie – archeologie

Jaroslav Bartík, Tomáš Chrástek, Lenka Běhounková, Blanka Rašticová, Hana Nohálová, Jiří Novotný, Hanuš Vavrčík
Středověké opevnění Uherského Hradiště ve světle archeologického výzkumu v ulici Dlouhá
Medieval Fortification of Uherské Hradiště from the Archaeological Research in Dlouhá Street Point of View

Jaroslav Bartík, Tomáš Chrástek, Lenka Běhounková
Dvě koncentrace středověkých kovových artefaktů v zázemí hradiska sv. Klimenta
Two Concentrations of Medieval Metallic Artefacts in the Background of St. Kliment Hillfort

Jaroslav Bartík, Lenka Běhounková, Jiří Novotný, Han Nohálová
Záchranný archeologický výzkum na Hradním náměstí v Uherském Brodě
Rescue Archaeological Research in Hradní Square in Uherský Brod

Dana Menoušková
Dva raně novověké kachlové motivy z Uherského Hradiště
Two Early Modern Times Tile Motifs from Uherské Hradiště

Zprávy

Studie – historie

Zuzana Křenková
Konvent františkánů observantů ve středověkém Uherském Hradišti
Convent of Franciscan Observants in Medieval Uherské Hradiště

Dalibor Hodeček
Dějiny sýpky a někdejšího panského sídla v Louce
The History of the Granary and Former Manor in Louka

Lukáš Čoupek
Hospodaření obecních samospráv na velehradském panství v první polovině 19. století
Management of Municipal Local Governments in Velehrad Domain in the First Half of 19th Century

Miloslav Pojsl
Od lapidária na Velehradě k Martyrionu
From Lapidarium in Velehrad to Martyrion

Zprávy

Studie – dějiny umění

Andrea Husseiniová
„Mešní rouchou čili kasule…“ Liturgické textilie 17. století ze sbírky Moravské galerie v Brně
„Mass Vestment or Casula…“ Liturgic Textiles from 17th Century in the Collections of the Moravian Gallery in Brno

Zprávy

Muzejnictví

Muzejnictví