Dějiny umění

Staré umění
Sbírkový fond Galerie Slováckého muzea obsahuje přes sedm tisíc předmětů, z nichž nejstarší pocházejí ze 17.–18. století a řada z nich patří k cenným dokladům historie města Uherského Hradiště. Poměrně hodnotným a zajímavým konvolutem jsou desítky grafických listů vzniklých v různých lokalitách evropských zemí.

Národopis v umění
Nejpočetnějším souborem jsou díla mapující vývoj výtvarného umění oblasti jihovýchodní Moravy od konce 19. století až do současnosti (s důrazem na oblast Uherskohradišťska) zaměřená na národopisnou tematiku.

2. polovina 20. století – současnost
Dalším souborem jsou díla zahrnující nejen vývoj výtvarného umění v oblasti jihovýchodní Moravy po 2. sv. válce, ale rovněž okruh tvorby umělců studujících na zlínské Škole umění, a na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, dále díla umělců, kteří prošli regionem nebo v něm zanechali nesmazatelné stopy.

Medailérská sbírka – sympozium
Zvláštní postavení ve sbírkovém fondu zaujímá sbírka medailí, plaket a drobné plastiky, vytvořených v průběhu jednotlivých ročníků mezinárodního sochařského sympozia v Uherském Hradišti. Zahrnuje více než 80 artefaktů od 40 umělců.

Sympozia lité medaile, plakety a drobné plastiky se v Uherském Hradišti uskutečňují v sochařských ateliérech Střední uměleckoprůmyslové školy od roku 1988 bienálně. Jejich organizátory spojuje společná idea, a cíl. Především podporovat a dále rozvíjet medailérské umění a rovněž prohlubovat kontinuitu kontaktů našeho medailérství se světem. Trvají vždy jeden měsíc. Během této poměrně krátké doby mají umělci možnost seznámit se, rozšířit si a předávat si své technologické zkušenosti při odlévání bronzu „na ztracený vosk“ a vyzkoušet si nabyté poznatky v praxi. Od každého účastníka je vybráno jedno nebo dvě díla, která jsou zařazena do sympozijní sbírky. Během deseti let tak vznikl (a věříme, že se bude dále rozšiřovat) zajímavý konvolut prací rozmanitých forem a námětů, který poskytuje příležitost ke vzájemné konfrontaci tvorby českých medailérů a současně také autorů drobné plastiky a pozvaných zahraničních účastníků. Sbírka se stává malou „archeologií současnosti“, v níž se nesporná umělecká kvalita spojuje s hodnotou historickou a dokumentární.