Archeologie

Sbírkový fond archeologického oddělení Slováckého muzea je tvořen ze čtyř hlavních skupin. První tvoří tzv. „starý fond“ obsahující jednak nálezy z výzkumů a sběrů prováděných v souvislosti s hledáním centra Velké Moravy ve Starém Městě a jeho bezprostředním okolí již od 80. let 19. století, jednak nálezy Spolku Velehradského a pozdějších výzkumů z let 1937–1965. Jedná se hlavně o pravěkou i středověkou keramiku (celé nádoby i jejich zlomky), v menší míře o kamenné nástroje, železné a bronzové předměty, ojediněle i stříbrné šperky, čítající celkově přibližně 40 000 ks předmětů.

Druhou skupinu tvoří tzv. „fond Starého Města“. Jedná se hlavně o předměty ze slovanského (velkomoravského) období, pocházející převážně z výzkumů Antonína Zelnitia ve Starém Městě z let 1923–1949. Především je zde zastoupena opět keramika, železné předměty (zbraně i nástroje), ozdoby z bronzu a unikátní velkomoravské zlaté a stříbrné šperky. Celkově fond obsahuje přibližně 1 000 ks nálezů.

Nejpočetnější skupinu tvoří tzv. „nový fond“, tj. materiál z výzkumů od roku 1964 až do současnosti. Sbírka čítá cca 256 000 ks předmětů. Její vznik je spojen s rozvojem činnosti archeologického oddělení po roce 1964. Geograficky pochází z území někdejšího okresu Uherské Hradiště se zvláštním zaměřením na oblast užšího Pomoraví a Poolšaví.

Poslední skupinu tvoří uzavřený nálezový celek rozsáhlého depotu bronzů z Polešovic, trati Zmolky (Nivky). Sbírka čítá více jak 670 kusů předmětů. Soubor byl získán archeologickým výzkumem v 90. letech minulého století. Je datován do mladší doby bronzové (velatická fáze kultury popelnicových polí). Depot obsahuje zlomky šperků (například jehlic, náramků, ozdob), nástrojů (například srpů a seker), ale i zbraní (meče). Obsahuje také unikátní plechový opasek s vybíjeným (patrně slunečním) motivem. Jeho součástí je ovšem také bronzová struska. Uložen byl do několika keramických nádob.

V současnosti čítá archeologická sbírka více jak 300 000 předmětů. Mezi nejcennější nálezy patří především již zmíněné zlaté a stříbrné velkomoravské šperky – náušnice, prsteny, gombíky, nákončí opasku, ale také unikátní předměty, ozdoby a zbraně z mladší doby kamenné, bronzové, raného i pozdního středověku.