Stanovy

Muzejního spolku v Uherském Hradišti

I.

Muzejní spolek v Uherském Hradišti, dobrovolné neziskové občanské sdružení ve smyslu zákona č.83/1990 Sb., o sdružování občanů, vzniklý dne 09. listopadu 2004, registrovaný Ministerstvem vnitra ČR dne 09. 11. 2004 pod č.j. KS/1-1/58948/04-R, se s účinností zákona č.89/2012 občanského zákoníku, tedy od 01. 01. 2014 pova­žuje za Spolek ve smyslu §3045 OZ ve spojení s §214 a násl. a je zapsán ve Spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl L vložka 10780.

II.

Název a sídlo

Název Spolku je Muzejní spolek v Uherském Hradišti, z. s.
Sídlem Spolku je Uherské Hradiště, Smetanovy sady č. 179, 686 01 Uherské Hradiště.

III.

Stanovy

Vnitřní organizace Spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů Spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

IV.

Cíle, poslání a principy Spolku

 1. Cílem spolku je vyvíjet nepolitickou činnost zaměřenou na uchovávání a popularizaci historických a kulturních hodnot zejména v oblasti jihovýchodní Moravy.
 2. Své poslání naplňuje Spolek plánovitou odbornou, popularizační a výchovnou prací v oblasti archeologie, dějin umění, historie, muzeologie, národopisu a vlastivědy.
 3. Činnost Spolku není prováděna za účelem výdělečné činnosti. Veškeré případné příjmy z činnosti Spolku budou použity výhradně k další činnosti Spolku.
 4. Činnost Spolku se zaměřuje na:
  1. pořádání přednášek, besed, vzdělávacích kurzů, organizování vlastivědných vycházek, terénních exkurzí, naučných zájezdů a jiných kulturně výchovných akcí
  2. propagaci a péči o zachování kulturně historického dědictví
  3. vyvíjení vlastní ediční a publikační činnosti směřující k popularizaci historických a kulturních hodnot regionu
  4. spolupráci se sdělovacími prostředky při propagaci činnosti Spolku, historických a kulturních hodnot regionu
  5. vytváření finančních a materiálních zdrojů pro zabezpečení své činnosti formou získávání sponzorských příspěvků a darů, ucházením se o přidělení grantů a dotací apod.
  6. spolupráci s muzei, galeriemi a dalšími odbornými institucemi.

V.

Členství

 1. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti, která se ztotožňuje s posláním Spolku.
 2. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární zá­stupce, pokud si sama neurčí zástupce jiného.
 3. Členství ve Spolku je individuální nebo čestné. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 4. Přihláška ke členství ve Spolku musí být podána v písemné formě na tiskopise Spolku. Členství ve Spolku vzniká schválením přihlášky předsednictvem Spolku. Každý řádný člen obdrží průkaz, čestní členové jmenovací dekret.
 5. Členství zaniká odhlášením, úmrtím, zrušením a vyloučením. Člen se může odhlásit písemným prohlášením doručeným předsednictvu Spolku. Členství končí dnem doručení písemného prohlášení, v případě nezaplacených pohledávek a nevráceného zapůjčeného materiálu až po úplném vyrovnání se Spolkem. Členství může být zrušeno pro neplacení členských příspěvků po dobu dvou let. O zrušení rozhoduje předsednictvo Spolku. Člen může být vyloučen na základě činnosti, která se neslučuje s posláním Spolku nebo je hrubým porušením stanov Spolku. O vyloučení rozhoduje předsednictvo Spolku. Proti vyloučení může být podáno vyloučeným členem odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho vyloučení. O vyloučení rozhoduje Valná hromada nadpoloviční většinou všech členů Spolku. Členství pak zanikne dnem, kdy se rozhodnutí Valné hromady doručí vyloučenému členovi.
 6. Předsednictvo je povinno na nejbližší Valné hromadě informovat o přijetí nových členů, zrušení členství a vyloučení členů ze Spolku.
 7. Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům (význačným osobnostem) za zásluhy o rozvoj regionální vlastivědné práce.

VI.

Práva a povinnosti člena

 1. Každý člen Spolku má právo:
  • podílet se na činnosti Spolku
  • být pravidelně informován o dění ve Spolku
  • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy na orgány Spolku a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době
  • volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů Spolku
 2. Každý člen Spolku má povinnost:
  • platit členské příspěvky, pokud je Valná hromada stanoví
  • chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát na dobrou pověst Spolku
  • dodržovat stanovy Spolku
  • pravidelně se informovat o dění ve Spolku

VII.

Členské příspěvky

 1. Výši a splatnost členského příspěvku určí Valná hromada
 2. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
 3. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O promi­nutí či snížení rozhoduje předsednictvo Spolku.
 4. Splatnost členského příspěvku lze na písemnou žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje předsednictvo Spolku.

VIII.

Seznam členů

 1. Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
Fyzické osobyPrávnické osoby
Jméno a příjmeníNázev
BydlištěSídlo
Datum narození
Tel. č. / e-mailTel. č. / e-mail

osoba jednající jménem člena ve Spolku
 1. Zápis a výmaz ze seznamu členů provádí místopředseda Spolku. Místopředseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství, výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 2. Seznam členů je neveřejný.

IX.

Orgány Spolku

 1. Organizační strukturu Spolku tvoří:
  • Valná hromada
  • Předsednictvo Spolku
  • Předseda
  • Revizní komise
 2. Funkční období volených orgánů je pět let. Členové volených orgánů Spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání Valné hroma­dy. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku dle čl. IV odst. 5, uplynutím funkčního období, nebo odvoláním voleného orgánu Valnou hromadou.

X.

Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem Spolku. Svolává ji předseda Spolku nejméně jednou ročně, nebo na žádost jedné třetiny členů do jednoho měsíce od doručení žádosti. O datu konání Valné hromady musí být členstvo informováno nejméně 15 dnů předem formou písemných pozvánek (nebo e-mailem). Řídí ji některý ze členů předsednictva, zpravidla předseda.
 2. Do kompetence Valné hromady patří:
  • schvalovat, upravovat a měnit stanovy Spolku,
  • určovat hlavní směry činnosti Spolku,
  • usnášet se na základních hospodářských opatřeních,
  • hlasováním volit a odvolávat členy předsednictva Spolku a Revizní komise,
  • schvalovat zprávu předsednictva a revizní komise za uplynulé období,
  • stanovit výši členských příspěvků,
  • jmenovat likvidátora při zániku Spolku,
  • rozhodovat o dobrovolném rozpuštění Spolku,
  • rozhodovat o přeměně Spolku.
 3. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu.
 4. Valná hromada je usnášeníschopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů Spolku. Nesejde-li se za 30 minut po stanoveném začátku jednání potřebný počet členů, mandátová komise vyhlásí skutečný počet přítomných a prohlásí Valnou hromadu za usnášeníschopnou. Ke schválení usnesení je potřeba nad­poloviční většina přítomných s výjimkou změny Stanov, kdy je třeba nadpoloviční většina všech členů Spolku. Hlasování je možno provést korespondenčně.
 5. Předsednictvo zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání Valné hromady do třiceti dnů od jejího skončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Valná hromada. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven.

XI.

Předsednictvo Spolku

 1. Předsednictvo je výkonným orgánem Spolku a řídí jeho činnost v období mezi Valnými hromada­mi. Předsednictvo tvoří předseda, místopředseda ve funkci tajemníka, hospodář Spolku a čtyři členové bez zvláštní funkce. Schůze předsednictva svolává a řídí předseda Spolku podle potřeby, nejméně však třikrát v jednom kalendářním roce. V případě nepřítomnosti předsedy ho zastupuje místopředseda. Předsednictvo předkládá zprávu o své činnosti za uplynulé období na Valné hromadě.
 2. Zasedání předsednictva Spolku se zúčastňuje i předseda Revizní komise s hlasem poradním.
 3. Do kompetence předsednictva Spolku patří:
  • vyřizovat běžnou agendu Spolku,
  • rozhodovat o neodkladných a termínovaných záležitostech Spolku v období mezi Valnými hromadami,
  • organizovat a zajišťovat činnost dle článku IV. stanov,
  • určovat ceny vydávaných publikací,
  • rozhodovat o přijetí členů, zrušení členství a vyloučení členů ze Spolku.

XII.

Předseda Spolku

 1. Předseda Spolku je statutárním orgánem Spolku a zastupuje ho navenek.
 2. Předsedu volí předsednictvo spolku z řad svých členů na svém prvním zasedání po Valné hromadě.
 3. Předseda vede a řídí práci Spolku v období mezi Valnými hromadami, dohlíží na dodržování Stanov, pečuje o rozvoj Spolku.
 4. Předseda jedná jménem Spolku. Doklady podepisuje spolu s dalším členem předsednictva Spolku.

XIII.

Revizní komise

Revizní komise je trojčlenná. Revizory volí Valná hromada na návrh předsednictva Spolku. Současně je určen předseda Revizní komise. Revizní komise provádí dozor nad hospodářskou činností Spolku. Na Valné hromadě podává zprávu o hospodaření spolku za uplynulé období. Bez souhlasu Revizní komise nemůže být provedena účetní uzávěrka, ani se nemůže rozhodnout o použití finančních prostředků nebo o likvidaci ztrát.

XIV.

Hospodaření Spolku

Hmotné prostředky Spolku tvoří členské příspěvky, příjmy z vlastní činnosti, dary osob a příspěvky institucí, popřípadě dotace. Spravováním hmotných prostředků je pověřeno předsednictvo Spolku. Hospodaření Spolku podléhá zákonů, a obecně platným finančním předpisům. Hospodaření s hotovostí se řídí obecně platnými fi­nančními předpisy. Dispoziční právo s finančními prostředky, tj. s běžným účtem v bance a s hotovostí v pokladně mají pouze předseda a místopředseda Spolku, kteří mají podpisové právo pro styk s bankou. Veškerou finanční agendu Spolku vede hospodář Spolku, který pravidelně informuje předsednictvo Spolku o stavu finančních prostředků v bance a v pokladně.

XV.

Zánik Spolku

 1. Rozhodnutím soudu podle příslušných právních předpisů.
 2. Spolek zanikne, rozhodne-li o tom na Valné hromadě tříčtvrtinová většina všech členů Spolku. Součástí hlasování o zániku Spolku j i rozhodnutí o tom, komu připadne majetek Spolku. Příslušný návrh připraví předsednictvo, přičemž se řídí zásadou, že majetek spolku se nesmí stát majetkem soukromé osoby.

XVI.

Závěrečné ustanovení

Stanovy Spolku byly schváleny Valnou hromadou dne 25. 2. 2016 a nabývají účinnosti jejich přijetím Spolkovým rejstříkem vedeným Krajským soudem v Brně.

V Uherském Hradišti dne 25. 2. 2016