Recenzní řízení

Texty přijaté redakcí časopisu Slovácko jsou v případě předpokládaného zařazení do tisku zasílány k posouzení dvěma nezávislým recenzentům, kteří nejsou pracovníky stejného pracoviště jako autor (nebo jeden ze spoluautorů) nebo kteří by mohli být jakýmkoliv způsobem v konfliktu zájmů v rámci recenzované studie (výjimku tvoří krátké zprávy, recenze publikací, personálie významných osobností, texty rubriky muzejnictví, které nejsou recenzovány). Redaktor časopisu může autorovi navrhnout úpravy textu jak formální, tak obsahové, ještě před zasláním recenzentům. Recenzování je anonymní, tzn. recenzenti neznají autora textu a naopak. Stejně tak recenzenti studie nejsou o sobě informováni navzájem. Recenzenti jsou vybíráni redakcí podle vlastní specializace vhodné k posouzení dané problematiky textu. Ani jeden z recenzentů nesmí být s autorem (či s více autory jedné studie) spojen osobně, pracovně či institucionálně. Recenzenty nejsou členové redakční rady časopisu Slovácko. Recenzenti pracují se standardizovaným posudkovým formulářem, do kterého uvádějí, zda text doporučují k publikování, nebo doporučují k publikování s úpravami, nebo doporučují publikovat po zásadnějších úpravách a s novým recenzním posudkem, či nedoporučují publikovat. Své rozhodnutí recenzenti zdůvodňují v posudku, jehož anonymní část je k dispozici autorovi. Konečné rozhodnutí, zda zařadit či nezařadit text do tisku, případně se vyjádřit k nesouhlasu autora s posudkem, definuje redakční rada.

Pravidla pro vlastní průběh recenzního řízení:
Doporučují-li oba posudky přepracování, je autorem upravený text zaslán posuzovateli, který měl největší výhrady, nebo třetímu recenzentovi. Stejně tak je tomu v případě, kdy jeden posudek je kladný a druhý žádá přepracování. Je-li jeden posudek kladný a druhý záporný, je přepracovaný text postoupen třetímu recenzentovi. Stejně tak je tomu v případě, kdy jeden posudek je záporný a druhý doporučuje přepracování (redakce zde ale může také navrhnout redakční radě zamítnutí článku). Pokud ani po opakovaném posouzení přepracovaných textů není stanovisko recenzentů shodné, může být osloven třetí recenzent, nebo je konečné stanovisko vydáno redakční radou.