Pokyny pro autory

Redakce přijímá abstrakty studií z oborů zaměření časopisu, viz charakteristika (etnografie, archeologie, historie, dějiny umění) v průběhu roku. Kompletní studie podléhající recenznímu řízení musí být zaslány redakci nejpozději do 30. září. Obsahově kratší příspěvky nepodléhající recenznímu řízení (např. zprávy, recenze, jubilea) lze zaslat redakci během celého roku. Studie i zprávy lze publikovat pouze v českém a slovenském jazyce.

Studie i zprávy jsou autoři povinni zaslat v elektronické podobě v textovém editoru Word. Pokud nebylo po dohodě s redakcí určeno jinak, délka studie musí být max. 36 000 znaků včetně mezer, délka zpráv max. 10 000 znaků včetně mezer.

Rukopis studie (procházející recenzním řízením) musí v pořadí obsahovat název, krátkou anotaci, vlastní text, poznámkový aparát nebo abecední seznam citované literatury, stručný autobiografický údaj (jméno a příjmení, titul, rok narození, pracoviště a odborný zájem), resumé v rozsahu max. 1 800 znaků včetně mezer, které nechá redakce přeložit do angličtiny a němčiny, a klíčová slova. Podrobnější technické pokyny pro publikování viz níže.

Obrazovou přílohu je nutno dodat nejlépe ve formátu JPG (rozlišení alespoň 300 dpi), popisky musí obsahovat místo (pokud je dle povahy příspěvku nutné uvádět) a autora fotografie či kresby (pokud je znám), dataci (pokud je dle povahy příspěvku nutné uvádět), v případě přetištění z jiné publikace rovněž přesný bibliografický údaj včetně strany. Redakce provádí jazykovou korekturu textu podle pravopisných pravidel českého a slovenského jazyka.

Všechny příspěvky otištěné v časopisu Slovácko jsou honorovány podle interního sazebníku odměn.

Technické pokyny redakce pro publikování:

 • příspěvek je nutné odevzdat v elektronické podobě v textovém editoru Word
 • fotografická příloha: v elektronické podobě nejlépe ve formátu JPG (rozlišení alespoň 300 dpi), případně originál fotografie v papírové formě (redakce zajistí naskenování či přefocení), který bude autorovi v pořádku vrácen zpět
 • písmo: Times New Roman
 • název příspěvku: velikost 12 tučně, verzálkou
 • jméno, příjmení, název instituce: velikost 12 kurzíva
 • anotace příspěvku: česky několika větami před článkem
 • text: velikost 12
 • odstavce: zarovnání vlevo, řádkování 1,5
 • poznámky, seznam literatury a prameny: za článkem
 • forma bibliografické citace u monografie:
  TARCALOVÁ, Ludmila. Hody s právem na Uherskohradišťsku. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2008. 224 s.
  nebo:
  TARCALOVÁ, Ludmila. 2008. Hody s právem na Uherskohradišťsku. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum. 224 s.
 • Forma bibliografické citace u kapitoly v kolektivní monografii nebo u příspěvku ve sborníku:
  VEČERKOVÁ, Eva. Tělo v rituálech magie a věštění. In: Tarcalová, Ludmila, ed. Tělo jako kulturní fenomén: “já nejsem dřevo, jsem duch a tělo“. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, 2010, s. 29–34.
  nebo:
  VEČERKOVÁ, Eva, 2010. Tělo v rituálech magie a věštění. In: Tarcalová, Ludmila, ed. Tělo jako kulturní fenomén: “já nejsem dřevo, jsem duch a tělo“. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum, s. 29–34.
 • Forma bibliografické citace u časopisu:
  PECHOVÁ, Jarmila. Život dětí v obcích bývalého jazykového ostrůvku na Vyškovsku. Národopisná revue 19, 2009, s. 32–45.
  nebo:
  PECHOVÁ, Jarmila, 2009. Život dětí v obcích bývalého jazykového ostrůvku na Vyškovsku. Národopisná revue 19, s. 32–45.
 • Formy opakované citace:
  TARCALOVÁ, Ludmila. c. d., s. 30.
  Tamtéž, s. 30. (pouze pokud se jedná o citování stejného zdroje z předcházející poznámky)
 • Forma citace elektronického zdroje: KOVÁŘŮ, Věra. Dokumentace lidové architektury východní Moravy v díle Antonína Kuriala. [online]. [cit. RRRR-MM-DD]. Dostupné z: https://www.narodopisnaspolecnost.cz/images/NV/NV_2016_1.pdf.
 • autobiografický údaj za studií: kurzívou titul, jméno a příjmení, rok narození, pracoviště a odborný zájem
 • popis foto: popiska, místo, datace, autor fota či kresby (vzor):
  Hodový průvod, Staré Město 1999. Foto L. Tarcalová.