Akce

Archeologické léto / Hradisko sv. Klimenta u Osvětiman

14. 7. 2024 • 15.00–17.00
Hradisko sv. Klimenta
Hora Sv. Klimenta
Osvětimany

Připojte se spolu s našimi archeology ke stopám dávných generací a objevujte archeologické památky ve svém okolí! Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se opět zapojilo do spolupráce s Archeologickým ústavem AV ČR v BrněArcheologickým ústavem AV ČR v Praze a připravilo si komentovanou prohlídku Hradiska sv. Klimenta u Osvětiman v rámci akce Archeologické léto.

Rezervujte si své místo na bezplatné prohlídce Hradiska sv. Klimenta u Osvětiman. V případě obsazenosti míst v rezervačním systému vás rádi uvidíme i bez rezervace. Rezervace není podmínkou účasti.

Hradisko sv. Klimenta u obce Osvětimany je pozoruhodným místem svázaným s raným středověkem na Moravě a jeho následnou lidovou tradicí. Lokalita je z písemných pramenů známá již z roku 1358, a to v souvislosti se založením augustiniánského probošství. V zakládací listině je zmiňována starší církevní stavba, která v době fundace proboštství již na lokalitě stála. To spolu s živou velkomoravskou tradicí vážící se ke hradisku sv. Klimenta podnítilo vznik řady legend a mýtů. V lidovém podání je původní kostel interpretován také jako kněžské učiliště, krátkodobé útočiště pro ostatky sv. Klimenta a místo uložení ostatků věrozvěsta Metoděje. Archeologicky se ovšem nic z toho doložit nepodařilo. Doposud není jednoznačně prokázána existence velkomoravské zděné stavby na této lokalitě, existují k ní však indicie v podobě nálezu zlatého solidu (dle ražebního lesku by mohl souviset s hrobem) a stop omítkové malty v uzavřených středohradištních objektech. Nad složitým stavebně-historickým vývojem stavby kostela nepanuje shoda ani mezi archeology a historiky umění. Stavební vývoj kostela, stejně tak jako jeho datování, stáří opevnění i celé lokality jsou prozatím nejasné. Nálezová situace hradiska sv. Klimenta je velmi složitá. Je daná možnou starší fází osídlení, existencí augustiniánského probošství, fungujícího ve druhé polovině 14. až první třetině 15. století, ale i nejrůznějšími amatérskými výkopy vedenými a oživovanými cyrilometodějskou tradicí. Značná odloučenost lokality od soudobého osídlení v nivě řeky Moravy, odlehlost od staroměstsko-uherskohradišťské aglomerace a zároveň absence nálezů, které by naznačovaly pobyt mnišské komunity (křížky, kaptorgy, styly atp.) nebo pobyt elit, naznačují, že hradisko mohlo být využito například jako refugium v době nebezpečí.

Průvodce: Mgr. Dana Menoušková

Místo srazu: Klimentský potok, rozcestí – malé parkoviště u silnice, na západní straně pod hradiskem, trasa zelené turistické značky a Cyrilometodějské stezky; místo na mapě

Informace

V rámci akce mohou být pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace Slováckého muzea v Uherském Hradišti, příspěvkové organizace. Neneseme odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.