Rok 2004

V prvním roce svého působení si Centrum péče o tradiční lidovou kulturu vytýčilo jako svůj prvotní úkol vytvoření databáze tradičních lidových výrobců ve Zlínském kraji. Samotnému vzniku databáze však nejprve předcházela práce na vytvoření promyšlených metodických a systematických materiálů. Ty se staly nezbytným podkladem pro sestavení podrobných a obsáhlých dotazníků tak, aby odpovědi respondentů přinášely potřebné informace o zkoumaných řemeslech i řemeslnících. O takto zformulované dotazníky projevila zájem další ministerstvem kultury pověřená pracoviště – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Masarykovo muzeum v Hodoníně a Vlastivědné muzeum v Olomouci, jímž byly dotazníky Slováckým muzeem poskytnuty. Dotazník si vyžádal i celorepublikový garant projektu Národní ústav lidové kultury ve Strážnici k jeho dalšímu využití pro ostatní regionální instituce. Dále tato metodika a systematika sloužila k vypracování odborného hesláře a rovněž formuláře počítačového programu Bach, do kterého se získané informace ukládají, a samozřejmě jsou i východiskem jednotného postupu při práci v terénu.

Stěžejní metodou výzkumu se stal dotazníkový průzkum. Prostřednictvím rozeslaných dotazníků byly osloveny obecní úřady ve Zlínském kraji, kronikáři i dobrovolní spolupracovníci a informátoři muzea. Celkem bylo doručeno přes 730 dotazníků, i když ne všechny se z pochopitelných důvodů vrátily. Přesto zjištěná data přinesla reprezentativní přehled o současném stavu tradiční lidové výroby ve Zlínském kraji, základní informace o samotných výrobcích i množství fotografické dokumentace. Výzkum pokračoval dalším kolem dotazníkové akce, do níž se na základě poskytnuté jednotné metodiky již zapojila i partnerská pracoviště. Byl samozřejmě také doplňován a rozšiřován výzkumem terénním u samotných výrobců a v jejich dílnách. Všechna získaná data se stala podkladem pro vytváření počítačové evidence projevů tradičních výrobních postupů a jejich nositelů. Důležité je její využití jako podkladu pro výběr vhodných kandidátů na nominaci udělení titulu ministra kultury Nositel tradice lidových řemesel. Tato databáze je jednak výsledkem plnění vládního úkolu identifikace a dokumentace tradičního kulturního dědictví a jednak východiskem k dalšímu bádání v dané problematice.

K navazujícím aktivitám Centra péče o tradiční lidovou kulturu patří i popularizace a prezentace zkoumaných jevů odborné i široké laické veřejnosti. Nejen na zachování, ale i předávání znalostí tradičních technologií je zaměřen cyklus odborných kurzů, které jsou kalendářně situovány do jarních a zimních měsíců tak, aby účastníci kurzů mohli uplatnit zhotovené výrobky ve zvykosloví daného období. V jarních měsících před Velikonocemi učila zkušená výrobkyně kraslic, Mistryně lidové umělecké výroby Zdeňka Rajsiglová, zájemce zdobit skořápky vajec olepováním slámou do tradičních geometrických motivů a vzorů. Výsledky práce byly v závěru kurzu prezentovány samostatnou malou výstavou. Zimní kurz tradiční rukodělné výroby zaměřený na pletení z proutí a pedigu je organizován ve spolupráci s Oblastní Charitou v Uherském Hradišti. Zájem veřejnosti o něj byl tak velký, že převýšil kapacitu muzejních prostor a musel být uspokojen otevřením třetího běhu kurzu místo dvou předpokládaných. Základní techniky pletení na konkrétních výrobcích učí mistři svého oboru – Tomáš Mareček a Dagmar Kozelková.

Jiným způsobem popularizace tradičních technologií široké veřejnosti, který Centrum péče o tradiční lidovou kulturu připravuje, jsou jarní a zimní cykly prezentačních programů tradiční rukodělné výroby, určené především pro nejmladší generaci – školní mládež. Prohlédnout a vyzkoušet si děti vždy mohou různé zajímavé tradiční techniky, jež tematicky souvisejí na jaře s velikonočními a v zimě s vánočními zvyky a obyčeji.

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje