o muzeu

Z dějin města

Uherské Hradiště, správní centrum stejnojmenného okresu, leží v údolní nivě řeky Moravy. Úrodná půda a mírné klimatické podmínky vytvářely vhodné předpoklady pro rané osídlení, které je v těchto místech doloženo od starší doby kamenné. Toto území se v dávné minulosti stalo i významnou křižovatkou, přes niž vedly obchodní cesty. Zde, na trase tzv. jantarové cesty, spojující Středomoří s Baltem, vznikl v 8. a 9. století důmyslný ostrovní pevnostní systém. Tři původně pusté ostrovy v řece Moravě byly na počátku 9. století osídleny slovanským lidem, stěžejní úlohu měl přitom tzv. Svatojiřský ostrov, na němž stávala kaple sv. Jiří. Sídelní areál o celkové ploše přes 260 ha na území dnešního Starého Města, Uherského Hradiště a Sadů patřil nepochybně k centrům Velké Moravy, v němž byla sjednocena mocenská správa, řemeslná výroba a obchod i nábožensko-kulturní sféra. Po zániku Velké Moravy význam tohoto centra pominul.

Na strategický význam ostrova v blízkosti brodu přes řeku Moravu při ochraně hranic českého království upozornil zhoubný kumánský vpád v roce 1253. Listina krále Přemysla Otakara II. z 15. října 1257 dosvědčuje, že město bylo založeno na ostrovní půdě, která náležela velehradskému klášteru, aby ochraňovalo nejen konvent, ale zejména hranici. Obyvatelstvo nového města tvořili osadníci z blízkých trhových vsí, královských Kunovic a klášterního Veligradu (Staré Město). Dvojí osídlení předurčilo vzhled města, v jehož středu vznikla dvě náměstí. Základní plán města navazoval pravděpodobně na původní slovanské osídlení, v jádru města byl dodržen charakteristický středověký geometrismus, při okrajích se ulice svým tvarem přizpůsobovaly městskému opevnění.

V průběhu staletí prodělalo město dlouhý a složitý vývoj, narušovaný neustálými nájezdy a boji s nepřáteli českého státu. Proto již od svého vzniku bylo Uherské Hradiště opevňováno obrannými systémy, které byly soustavně zdokonalovány. Největšího rozmachu dosáhlo město v 15. a 16. století, kdy mu byla udělena četná privilegia a výsady. Po celou dobu své existence byla pevnost Hradiště terčem četných nepřátelských nájezdů i průchodiskem armád. Ve 14. století obléhala město několikrát uherská vojska, v první polovině 15. století husité, za česko-uherských válek ve 2. polovině 15. století odolalo vojskům Matyáše Korvína, na počátku 17. století bočkajovským hordám, později pak vojenským střetům zejména v době třicetileté války a také tureckým vpádům, v 1. polovině 18. století útrapám spojeným s pruským tažením. Za celou svou historii byla pevnost pouze jedenkrát obsazena cizími vojsky, stalo se tak v roce 1742 pruskými vojsky. Funkci pevnosti přestalo město plnit o čtyři desetiletí později, avšak ještě dlouho zůstávalo sevřeno ve svých hradbách. K postupnému rozrůstání města vně hradeb došlo teprve v polovině 19. století. V té době plnilo město funkci správního, soudního, obchodního i kulturního centra regionu. Ve 2. polovině 19. století národnostní vření a boj za český charakter podnítily vznik nejrůznějších národně orientovaných spolků. V roce 1884 bylo v Uherském Hradišti založeno gymnázium jako první česká střední škola na Slovácku. Až do první světové války se bohatě rozvíjel kulturní život města, silně ovlivněný lidovou kulturou a tradicí. V tomto období byla postavena řada významných budov, město se dál stavebně rozvíjelo.

I po roce 1918 zůstalo Uherské Hradiště především městem úřednickým, v němž se jen pomalu rozvíjel průmysl. Druhá světová válka způsobila městu značné škody. Poválečná obnova přinesla městu vznik větších konzervárenských, ale i strojírenských podniků a další rozvoj hospodářského života. S přílivem obyvatelstva a připojením okolních obcí vznikla rozsáhlá aglomerace, došlo k překotnému rozvoji sídelní struktury a změně podoby města.

Po roce 1989 prohlédlo město do krásy, především jeho historické jádro. Většina historických památek byla opravena a citlivě přizpůsobena potřebám moderní doby. Uherské Hradiště patří dnes k předním městům jihovýchodní Moravy s bohatým kulturním a společenským životem.

Vydejte se nyní s námi na procházku městem a seznamte se s jeho nejvýznamnějšími památkami.

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

www.kr-zlinsky.cz

Partneři

slovacky.denik.czwww.idobryden.czitvs24.czcasradio.czwww.slovacko.czwww.csaduh.czwww.do-muzea.cz www.carte.cz www.sphere.cz www.kudyznudy.cz www.cyril-methodius.eu www.mesto-uh.cz www.seniorpasy.cz www.moravia.tips
Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje