Slavnostní předání titulu – 2012

V úterý 2. 10. 2012 se uskutečnilo v nedávno rekonstruovaných prostorách Památníku Velké Moravy ve Starém Městě slavnostní předání nového titulu Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje. Hostitelské role se ujalo Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.

Zlínský kraj tak přistoupil ve smyslu usnesení vlády České republiky z roku 2001 k aktualizaci Strategie účinnější státní podpory kultury a s respektem k usnesení vlády České republiky z roku 2003 o Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice a v souladu s výzvou UNESCO „Žijící lidské poklady“ k oceňování lidových tvůrců s vědomím nutnosti podpory uchování a dalšího rozvoje těchto hodnot ve svém regionu. Zlínský kraj tvoří specifické území, na němž se setkávají národopisné oblasti Slovácko, Valašsko a Haná, regiony, které nabízejí bohaté projevy tradiční lidové kultury. Jejich neodmyslitelnou součást tvoří tradiční rukodělná výroba, která dala vzniknout tisícům artefaktů, jež se staly součástí národního kulturního dědictví.

V návaznosti na udělování celostátního titulu „Nositel tradice lidových řemesel“ zřídil titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“. Tento titul se v našem kraji stává novou formou veřejného uznání a podpory těm, kdo vynakládají úsilí o udržení znalostí a dovedností, které jsou nezbytné k provozování tradičních rukodělných technologií, k jejich účinnému a kvalifikovanému prezentování a předávání dalším generacím.

Návrhy na udělení titulu mohou na základě Statutu uveřejněném na www stránkách Zlínského kraje a Slováckého muzea od 1. října každého roku do 28. února roku následujícího předkládat vědecké a odborné instituce, muzea, občanská sdružení, jiné neziskové a zájmové organizace, fyzické osoby, působící v daném oboru, orgány státní správy a samosprávy. Návrhy musí být v písemné a elektronické formě včetně obrazové dokumentace zasílány Slováckému muzeu, které vypracovává kompletní nominační listy. Ty poté posuzuje jmenovaná odborná komise, kterou svolává předseda Kulturní komise Rady Zlínského kraje, jež svá doporučení na udělení titulu předkládá Radě Zlínského kraje.

A kteří tvůrci byli v roce 2012 navrženi na ocenění „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“? Jsou jimi paní Ludmila Kalivodová z Vizovic – v oboru vizovické pečivo, pan Jiří Machaníček z Uherského Hradiště v oboru sekernictví, tesařství, paní Taťána Malinová z Uherského Hradiště za kraslice zdobené slámou, pan Zdeněk Matyáš, Valašské Klobouky v oboru práce se dřevem – dřevořezba, pan Ivan Šulák z Velké Lhoty v oboru zakuřovaná hrnčina a pan František Zuska ze Zlína za předměty zhotovované ze slámy.

Odborná komise pro kvalifikované hodnocení nominací se 31. května 2012 zabývala posouzením výše jmenovaných nominovaných tvůrců a doporučila Radě Zlínského kraje udělit ocenění těmto osobnostem:

  • panu Jiřímu Machaníčkovi z Uherského Hradiště
    za práci se dřevem – v oboru sekernictví a tesařství
  • panu Ivanu Šulákovi z Velké Lhoty
    za práci s hlínou – zakuřovaná hrnčina
  • panu Františku Zuskovi ze Zlína
    za práci s přírodními pletivy – předměty zhotovované ze slámy

Je na místě, že si každá uvědomělá společnost chrání a upozorňuje na své poklady, kterých není málo. Můžeme být pyšni na to, že si takových pokladů, které tvoří naše kulturní bohatství, umíme považovat také v České republice. Právě obyčejní, skromní a pracovití lidé, kteří ovládají rukodělné dovednosti našich předků a dokonce mají rozvinutou i schopnost vychovávat své pokračovatele nesoucí staré tradice směrem k budoucnosti, se stávají nositeli kulturních hodnot.

Titul „Nositel tradice lidových řemesel“ uděluje každoročně od roku 2001 ministr kultury České republiky vybraným lidovým tvůrcům, kteří ovládají staré technologické postupy. Od roku 2012 se připojuje také Zlínský kraj s oceněním „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“.

Město Uherské Hradiště se svými oceněními v oblasti tradiční lidové a umělecké výroby dotváří přirozenou linii oceňování těch nejlepších lidových tvůrců. Od roku 2005 totiž Město uděluje každoročně Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby jako formu veřejného uznání mistrů lidové umělecké výroby v regionu. Tento akt přesahuje svým významem hranice města. Poučené i široké laické veřejnosti je dána možnost navrhovat v průběhu roku kandidáty, z nichž odborná komise doporučuje tvůrce k ocenění. Návrhy nominovaných na ocenění přecházejí do dalšího ročníku. Tato prestižní cena města může být udělena osobám, které udržují a zachovávají při své činnosti znalosti a dovednosti nutné pro provozování tradičních lidových řemesel, lidem, kteří výsledky své činnosti prezentují na veřejnosti při konání jarmarků tradičních a uměleckých řemesel v Uherském Hradišti, při akcích pořádaných Slováckým muzeem a při jiných podobně zaměřených iniciativách na území města Uherské Hradiště.

V souladu s účinnější péčí o tradiční lidovou kulturu v návaznosti na tradice místního regionu se rozhodlo město Uherské Hradiště udělovat významným lidovým výrobcům ocenění, pro které odborná komise jako poradní orgán Rady města Uherské Hradiště navrhla pojmenování po Ing. arch. Vladimíru Boučkovi (1901–1985, Uherské Hradiště). Po studiích architektury na Vysokém učení technickém v Brně spolupracoval s arch. Bohuslavem Fuchsem a během druhé světové války se stal profesorem Baťovy Školy umění ve Zlíně, kde vznikl projekt uzákoněný v roce 1945 pod názvem Ústředí lidové a umělecké výroby. Vedoucím jedné z prvních dílen v uherskohradišťských Rybárnách byl jmenován právě Ing. arch. Vladimír Bouček. Po rozsáhlém průzkumu stavu lidových řemesel a lidové umělecké výroby v tehdejším Československu formuloval teoretický základ pro praktický program této nové instituce. Vladimír Bouček je nejenom zakladatelem novodobých forem péče o tradiční lidovou uměleckou výrobu, ale i významnou a důstojnou osobností města.

Od roku 2008 je v Uherském Hradišti udělována také ochranná známka Tradiční výrobek Slovácka. Jedná se o projekt Regionu Slovácko – sdružení pro rozvoj cestovního ruchu a Městského informačního centra v Uh. Hradišti. Cílem tohoto projektu je především rozvoj drobné řemeslné výroby, udržování tradičních řemesel a technologických postupů. V rámci tohoto projektu byla zaregistrována ochranná známka „Tradiční výrobek Slovácka“, která zaručuje precizní rukodělnou výrobu, vazbu výrobku na území Slovácka a tradici výroby s šetrným přístupem k přírodě. V současné době vlastní tuto známku 35 nositelů. Výběr výrobců probíhá každoročně s hlavními partnery projektu Slováckým muzeum v Uh. Hradišti a NÚLK ve Strážnici. Právo užívat tuto známku je udělováno tvůrcům na dva roky.

Je to tedy jen na tvůrcích a jejich tradičních výrobcích, zda se při své práci dokážou posunovat v žebříčku ocenění od ochranné známky Tradiční výrobek Slovácka, přes regionální ocenění Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby, kterou uděluje Město Uherské Hradiště, přes krajské ocenění Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje až k ocenění nejvyššímu, kterým je celostátní titul „Nositel tradice lidových řemesel“, udělovaný ministrem kultury České republiky v rámci Dnů evropského kulturního dědictví.

Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 81.46 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 77.00 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 73.70 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 87.61 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 78.90 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 83.18 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 75.61 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 70.73 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 82.27 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (738x600, 81.26 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 71.31 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 73.22 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 74.67 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x551, 78.95 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 74.47 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 75.02 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 83.17 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 81.75 KB)
Slavnostní předání titulu – 2012 (800x531, 80.69 KB)

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
Telefon: 572 556 556, 572 551 370
E-mail: info@slovackemuzeum.cz
Podrobné kontakty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje