Ochrana osobních údajů

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, IČO: 00092126 je příspěvkovou organizací Zlínského kraje, který je jeho zřizovatelem. Hlavním úkolem je podpora kulturních, společenských, vědeckých, osvětových a vzdělávacích potřeb veřejnosti.

V rámci zajišťování svých činností provádí příspěvková organizace, která je správcem osobních údajů, jejich zpracování zejména pro tyto účely:

 1. vedení evidence adres pro zasílání pozvánek na vernisáže, výstavy a zasílání informací a aktualit,
 2. vedení evidence sbírkových předmětů apod.,
 3. zajišťování smluvních vztahů.

Informace o zpracování osobních údajů:

 1. Právním základem pro zpracování osobních údajů je pode čl. 6. odst. 1 písm. a) GDPR, na základě uděleného souhlasu, podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tj. zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy a podle čl. 6 odst. 1 písm. e) GDPR, tj. úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
 2. Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud jejich předání orgánům, úřadům či institucím není příspěvkové organizaci uloženo zvláštním právním předpisem.
 3. Při zpracování osobních údajů u příspěvkové organizace nedochází k automatizovanému zpracování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.
 4. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.
 5. Máte právo:
  1. požadovat umožnění přístupu k osobním údajům,
  2. subjekt údajů má právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním,
  3. požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že osobní údaje zpracovávané u příspěvkové organizace jsou nepřesné),
  4. požadovat vymazání osobních údajů, popř. požadovat omezení jejich zpracování,
  5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  6. požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste příspěvkové organizaci poskytl/a,
  7. podat stížnost u dozorového orgánu.
 6. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Kontakt

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti,
příspěvková organizace
Smetanovy sady 179
Uherské Hradiště 686 01
tel: 572 556 556, 572 551 370
fax: 572 554 077
e-mail: info@slovackemuzeum.cz
podrobné kontakty

Ochrana osobních údajů

RSS akce RSS akce
RSS dokumenty RSS dokumenty

Zřizovatel

Partneři

Facebook YouTube Odběr novinek RSS akce RSS dokumenty eBadatelna Zlínského kraje